حکمت های قرآنی (۵)

۱۳۹۸-۱۰-۲۷ ۱۰:۰۰:۱۵ +۰۰:۰۰۲۷ دی ۱۳۹۸|قرآن|1 ديدگاه

۴١-دوستی با مشرکان موجب گمراھی شماست .

۴٢-ای مؤمنان دین را برای خدا خالص کنید و از روابط با مشرکان بپرھیزید حتّی

اگرعزیزان شما باشند وگرنه ایمان خود را از دست می دھید و دیگر جبرانش نتوانید کرد .

۴٣-ای مؤمنان با والدین خود نیکی کنید و اگر شما را امر به کفر و شرک و جھل می کنند اطاعت مکنید .

۴۴-آنھایی که حقایق را عمداً و آگاھانه اِنکار می کنند خداوند بر دلھایشان قفل می زند تا دیگر ھیچ نفھمند و احساس نکنند .

۴۵-آنان که نشانه ھای الھی را می بینند و به روی خود نمی آورند خداوند بر چشمانشان پرده ای می کشد که سر گشته و پریشان باشند .

۴۶-آنان که به مؤمنان تھمت می زنند تا بد نامشان کنند خداوند آنھا را به ھمان تھمت ھا رسوا می کند .

۴٧-دوستان خدا کسانی ھستند که نه حسرتی از گذشته و نه نگرانی از آینده دارند و ھرآن مرگ را رغبت میکنند.

۴٨-از وسوسه جامعه بپرھیزید که کمینگاه شیاطین است .

۴٩-زنان باید تحت امر مردان باشند و اطاعت کنند.

۵٠-با زنان یاغی که تمکین نمی کنند به ترتیب زیر رفتار کنید وگرنه گمراه خواھید شد : نصیحت، تحریم جنسی، تنبیه بدنی و طلاق .

از کتاب شبی با خدا اثر استاد علی اکبر خانجانی

ثبت ديدگاه