(خود-آ)

۱۳۹۹-۷-۲۱ ۲۰:۰۰:۳۱ +۰۰:۰۰۲۱ مهر ۱۳۹۹|توحید, گزیده ای از آثار, معرفت نفس|150 Comments
استاد علی اکبر خانجانی

از کتاب پدیده شناسی توحیدی اثر استاد علی اکبر خانجانی

۵۹١ -یکی از نشانه ھای ظاھری کلام توحیدی مختصر و مفید بودن آن است مثل سخنان قصار یا آیات قرآنی . ھر چه که با کمترین کلمات بتوان بیشترین معانی را بیان کرد آن سخن به توحید نزدیکتر است و توحیدی تر است .

و کلمۀ الله (خدا) توحیدی ترین سخن است و از آن توحیدی تر کلمۀ ” خود – آ ” می باشد که وحدت وجودی ترین سخن است .

و کل فلسفۀ وحدت وجود چیزی جز شرح ” خود – آ ” نیست . این کلمه مغز ھمۀ آثار بنده است که تبدیل به فرھنگ شده است برای نخستین بار .


کتاب پدیده شناسی توحیدی کتاب حقوق عرفانیکتاب پدیده شناسی گناهکتاب از خود تا خودآ

ثبت ديدگاه