دانته و اسلام

۱۳۹۹-۶-۲۷ ۲۲:۰۷:۱۹ +۰۰:۰۰۲۷ شهریور ۱۳۹۹|شخصیتها, فلسفه شخصیتها, مقالات صوتی و تصویری|51 Comments
دانته و اسلام (فلسفه شخصیتها) مقاله ۱۴- استاد علی اکبر خانجانی

دانته واسلام (فلسفه شخصیت ها) مقاله ۱۴

«كمدي الهي»اثر معروف دانته حكيم ايتاليائي را يكي از پنج آثار جاودان جهان انديشه بشري دانسته اند . دانته به واسطه اين اثرش متهم به ارتداد و الحاد گرديد و مابقي عمرش را در خفا زيست كه يكي از اتهاماتش گرايش به مانويت و اسلام بود زيرا چنين برداشت و تفسيري از بهشت و دوزخ و برزخ در جهان مسيحي سابقه نداشته است و تماماً منطبق بر معارف اسلامي و آنهم عرفاني و خاصّه عرفان شيعي مي باشد و اندكي هم شباهت به «ارداويرافنامه» دارد كه يك اثر مانوي مي باشد  .جالب اينكه دقيقاً براساس معارف قرآني در بالاترين طبقات دوزخ رياكارانند كه بدترين اين طبقات را رياكاران ديني و ملايان مذاهب اشغال كرده اند يعني منافقان  . فقط در باور عرفاي اسلامي و اماميه است كه فلاسفه متهم به شرك هستند و در اثر دانته نيز بسياري از فلاسفه در طبقات مقدماتي دوزخ جاي دارند . و امّا پست ترين و بدترين طبقه دوزخ بر خلاف سایر طبقات يخ بندان مطلق است كه در آن گناهكار نه مرده است و نه زنده . اين مثال درك اسفل السافلين مي باشد  . بسياري از عذابهاي قرآني در اين اثر دقيقاً نقل شده است كه در متون مسيحي و يهودي مطلقاً نشاني ندارد  . عجيب و عبرت انگيز است كه اكثر نوابغ ادب و انديشه در مغرب زمين به طريقي تحت تأثير معارف اسلامي و علما و عارفان مسلمان قرار داشته اند  . به غير از دانته نوابغ طراز اول ديگري از غرب همچون گوته و نيچه نيز تحت تأثير جهان بيني اسلامي قرار داشته اند  . همانطور كه در مقالات قبلي نشان داديم اساس حكمت يونان باستان نيز تحت تأثير حكمت مغان زرتشتي بوده است . گویي كه ما اهالي مشرق زمين و مسلمانان توليد گران بسيار خوبي هستيم و مصرف كنندگاني بد . گویي مشرق زمين به مانند والدين بشريت بوده است و مغرب زمين هم فرزند مصرف كننده و ناخلف بشريت  .

از کتاب دائرةالمعارف عرفانی جلد سوم -فلسفه شخصیتها- اثر استاد علی اکبر خانجانی

کتابهای مرتبط : انسان کامل جلد اولانسان کامل جلد دومکتاب رجعت شریعتی

ثبت ديدگاه