درباره نژادپرستی عرب

۱۳۹۹-۵-۳۱ ۱۹:۵۲:۲۳ +۰۰:۰۰۳۱ مرداد ۱۳۹۹|امام شناسی, تاریخ, گزیده ای از آثار|بدون ديدگاه
استاد علی اکبر خانجانی

از کتاب ذکر اثر استاد علی اکبر خانجانی

۲۹۴ -در ھمان صدر اسلام با حضور پیامبر و ائمه اطهار شاھدیم كه چه بسا غلامان غیر عرب به چه مقامات عظیم الهي رسیده بودند كه گاه ھمطراز امامان بودند كه این مسئله نژادپرستي عرب را سخت خدشه دار مي كرد و براي ھمین به قتل عامشان پرداختند این بدان معناست كه رحمت محمدي در ھمان عصر حیات دنیوي امامان از قلمرو عرب خارج شده بود تا جایي كه رسول اكرم فرموده بود علمي كه در ثریا (خوشه پروین) ھست از آن ایرانیان است كه به آن دست مي یابند.

ھمچنین در مدرسه امام صادق ع صدھا تن غیر عرب به مقامات معنوي حیرت آوري رسیده بودند تا آن حد كه اعراب جاھل آنان را جادوگر ميخواندند و به ھمین دلیل ھفتاد تن از این شاگردان نخبه كه عارفان و حكیماني طراز اول بودند ھمچنین در مدرسه امام صادق ع یك روز به امر خلیفه عباسي در مسجد قتل عام شدند كه اكثرشان غیر عرب بودند و مي دانیم امام صادق بسیاري از شاگردان غیر عرب و حتي غیر مسلمانش را به طور كامل بورسیه كرده بودند و كل ھزینه زندگیشان را تأمین مي كردند. این مسئله در ھیچ جاي جهان و در ھیچ مكتب و مذھبي مشابه ندارد و این صورتي از رحمت محمدي است.

كه البته رحمت و محبت پیامبر و ائمه اطهار ع به ایرانیان امري ویژه و قابل تأمل است كه بازتاب این محبت در قلوب ایرانیان در قبال واقعه كربلا اثبات كننده این حقیقت است.

زیرا مي دانیم كه ھزاران تن از ایرانیان كه به یاري امام حسین در كربلا در راه بودند و دیر رسیدند پس از شنیدن آن فاجعه خود زني كردند كه این واقعه در طول تاریخ در سنت قمه زني باقي مانده است و اگر عشق حسني و حسیني در میان شیعیان ایراني گاه جنون آمیز به نظر مي رسد واكنش عشقي است كه از جان محمد به علي نسبت به ایرانیان مي جوشد و مهمتر از آن اینكه حسن و حسین با ھمه شیعیان ذاكر و خالص ھمزیستي مي
كنند و این یك گزارش شهودي است.

کتابهائی دیگر درباره امام : خضرنامهارض ملکوت و فرج امام زمان (عج)

ثبت ديدگاه