دروغ (ریا) ۲

استاد علی اکبر خانجانی

دروغ(ریا) از کتاب پدیده شناسی  گناه اثر استاد علی اکبر خانجانی قسمت دوم

١١ -در بطن ھر دروغی یک ستم دیگری ھم نهفته است زیرا آدمی دروغ را به قصد دروغ نمی گوید و خود دروغگوئی ھدف نیست بلکه دروغگوئی به منظور گمراه سازی و فریب دیگران است جهت یک ستم و پلیدی دیگری که بدتر از دروغ است . دروغ زمینۀ ھمۀ گناھان و ستم ھاست و لذا گفته شده است که دروغ ام الفساد است و بلکه مادر ھمۀ گناھان است . ھیچ گناه و جرم و جنایت و دزدی و خیانتی بدون دروغگوئی ممکن نیست .


١٢ -دروغ بذری است که ھر دانه اش خرواری از ستم و خطا را موجب می شود . پس بزرگترین گناھان دروغ است . دروغ ریشۀ ھمۀ گناھان است و ھمۀ بدبختی ھا .


١٣ -ھیچ جرم و جنایت و ستمی را نمی توان بدون دروغگوئی ھای مقدماتی مرتکب شد . پس دروغگوئی سرزمین ستم و فلاکت است .


١۴ -دروغگوئی ابزار و امکانات ھمۀ گناھان و ستم ھا و عذابھاست . دروغگوئی تکنولوژی ستم و تباھی است .


١۵ -دروغگو نهایتاً بجائی می رسد که دستش به او دروغ می گوید ، پاھایش به خلاف اراده اش می رود ، چشمش فریبش می دھد ، گوشش وارونه می شنود و دیگر امکان راستگوئی ندارد . دھان نمی گشاید جز به دروغ .

کتاب پدیده شناسی گناهکتاب شیطان شناسی

ثبت ديدگاه