دروغ (ریا) ۴

استاد علی اکبر خانجانی

دروغ(ریا) از کتاب پدیده شناسی  گناه اثر استاد علی اکبر خانجانی قسمت چهارم

٢۶ -خداوند در کتابش ھمواره اکثر مردم را دروغگو خوانده است .

٢٧ -خداوند در کتابش فقط بر سر دروغگویان فریاد کشیده است که وای بر شما ! مخصوصاً آنهائی که بر سر نماز دروغ می گویند یعنی به خود خدا مستقیماً دروغ می گویند .

٢٨ -عذاب آورترین و مادام العمرترین دروغها ادعای عشق است .

٢٩ -دروغگوئی منفورترین و رایج ترین گناھان است .

٣٠ -اگر ھیچکس دروغ نگوید ھیچ گناه و جرم و جنایتی در جهان نمی تواند رخ دھد و جهان بهشت می شود.

٣١ -انسان با ھر دروغی که می گوید تغییر ماھیت می دھد تا آنگاه که بکلی از بشریت تهی شده و تبدیل به یک جن یا شیطان و دیو می شود .
٣٢ -دروغگوترین پدیدۀ عصر ما علوم و فنون ھستند که مستمراً ادعاھایشان باطل می شود و باز ھم دروغ می گویند و ھمه باور می کنند و باز باطل می شود بخصوص علم طب .
٣٣ -بیشترین دروغها در قلمرو مذھب گفته شده و می شود زیرا سخن از جهان نادیدنی و نافهمیدنی است .
٣۴ -برخی از دروغها تبدیل به باورھای فرھنگی و اعتقادی و مقدس شده است مثل خرافات .

٣۵ -بزرگترین دروغها مقدس ترین آنها ھستند مثل سوگند خوردن .

کتاب پدیده شناسی گناهکتاب شیطان شناسی

ثبت ديدگاه