دعای عرفه آخرالزمان

۱۳۹۹-۱-۱۵ ۰۷:۲۰:۵۷ +۰۰:۰۰۱۵ فروردین ۱۳۹۹|آخرالزمان, دعا ها|43 Comments
اصول سلامتی
استاد علی اکبر خانجانی

فرازی از دعای عرفه آخرالزمان اثر استاد علی اکبر خانجانی

ای پروردگار من می بینی که زبانم الکن است و اندیشه ام پریشان است و قلبم بیمار .

پس تو خود مرا شفا ده تا بتوانم با تو سخن گویم تا نیازھایم را فهم کنم و بر زبان آورم .

تو خود گفته ای که ھدایت بندگانت جز از این طریق ممکن نمی آید .

ای خدای من ، ای عزیز من ، ای صبور و شاھد من ، تو را سپاس می گویم که در این دوران حاکمیّت تاریکی ھای تو در تو و فزاینده و دوران حکومت اوھام و مالیخولیاھائی بس لطیف و جنون آور ، شعاعی از نور ایمان و بیداری بر من تاباندی و مرا به سوی حجت و حقیقت رھنمون گشتی تا به خود آیم تا از اینهمه نعمات تو ، توشه ای برای حیات آخرت بر گیرم و کل زندگیم را در راه بازی و ھوس به ھدر ندھم و از زیانکاران جهان نباشم و با دست تهی از این دنیا نروم و مستحق برزخ نشوم .

ای رب و آموزگار من از رحمت و اختیار و قدرتی که به ما عطا فرمودی کافر شدیم و جز به راه فساد و فتنه و فریب نرفتیم و از نعمت و جبر و قضای تو که راھهای دوزخ را بر ما بست به مکر و نفاق گرائیدیم و به تحقیر خلایق پرداختیم و توفیق اجباری را مبدّل به جهنم اختیاری ساختیم .

پروردگارا ! از برکات عظیم تو بر جور و جفا افزودیم و از کرامت تو مغرور گشتیم و از محبّت تو شقی شدیم و از عفو و مغفرت و صبر تو کوس انا الحق زدیم و ستم و تجاوز را فخر خود نمودیم و فسق و رسوائی را ھویّت خود ساختیم و به انکار مخلصین و رسولانت پرداختیم و صالحان را استهزاء نمودیم تا آنگاه که به دست خود دربهای دوزخ را بر خود گشودیم و گوئی که بهشت ابدی را فتح کرده ایم ، عذابها را بر خود واجب کردیم و اینک از فرط عذاب تو را یاد می کنیم و جز تو دادرسی نمی یابیم .

پس به داد ما برس و از اینهمه جهل و جنون ما درگذر و توبۀ ما را بپذیر .

سخنرانی استاد درباره آخرالزمان قسمت دوم- کتاب دعای عرفه آخرالزمان

ثبت ديدگاه