دعای عرفه آخرالزمان

۱۳۹۹-۱-۱۲ ۰۶:۲۹:۲۹ +۰۰:۰۰۱۲ فروردین ۱۳۹۹|عمومی|27 Comments
اصول سلامتی
استاد علی اکبر خانجانی

قسمتی از دعای عرفه آخرالزمان اثر استاد علی اکبر خانجانی

ای حکیم و ای عظیم و ای بخشندۀ لامتناھی مرا در دورانی به دنیا آورده ای که ھمه ھوس ھا و آرزوھای محال بشر در حال اجابت است و نفوس مردمان غرق درعیش و بی خبری و غرور و جنون است و عقل و وجدان و ایمان در حال انقراض است و جنون و جنایات روز افزون است و ستم ھا و بلایا را پایانی نیست و کفر و فسق و تجاوزات به منتهای خود می رسد و بزم شیطان بر پاست و کمترین امکان دین و تقو ٰی و صدق و وفا نیست و پاسخ ھر محبّتی، خیانت است .

و خیانتکاران و جبّاران و ابلهان حکم می رانند و عالمان و صدیقین و مؤمنین مطرودند و دین تو در غایت ھجران به سر می برد و احکام تو آشکارا استهزاء می شود و نام تو جز بر علیه اراده تو بر زبانها جاری نمی شود و شریعت تو جز بر علیه مخلصین تو به نمایش نمی آید و معابد تو کانونهای تبهکاری و ربا و ریا و زنا گشته است و شقی ترین اعمال تحت عنوان دین و صفات و کلمات تو تقدیس می گردد و اشدّ معصیت ھای تاریخ در حال وقوع می باشد و طالبان ھدایت و حقیقت در ھر وادی سرگردان و آواره اند و دجالان رنگارنگ و افسونگر دامها گسترده و مشغول شکار ساده لوحانند .

سخنرانی استاد درباره آخرالزمان قسمت اولسخنرانی استاد درباره آخرالزمان قسمت دوم

مقاله تعریف آخرالزمانکتاب دعای عرفه آخرالزمان

ثبت ديدگاه