دعای عرفه ظهور ناجی آخرالزمان

۱۳۹۹-۱-۱ ۰۵:۳۳:۰۲ +۰۰:۰۰۱ فروردین ۱۳۹۹|آخرالزمان, دعا ها|بدون ديدگاه
اصول سلامتی
دعای عرفه ظهور ناجی آخرالزمان

کتاب “دعای عرفۀ آخر الزّمان ” استاد علی اکبر خانجانی

ای خالق بر حق، ای ناجی مطلق که در آغاز زمان عدم را نجات دادی و ھستی بخشیدی و خود از قلمرو ھستی فرا

رفتی و بر مقام بی نیازی مطلق قرار گرفتی تا یکبار دگر در آخر الزمان بر عدمیان آدم نما آشکار شوی و جمال

ھستی خود بنمائی تا مؤمنانت تا ابد بر جمالت سجده کنند و کافران به ارادۀ خود در آتش دوزخ سرنگون شوند که

آتش انکارشان نسبت به جود مطلق توست که ھستی شان بخشیدی و ھمان آتش بخل و کینه شان نسبت به مهر و

بخشایش توست .

ای پروردگار من ، تو بس مهربانترو بی نیاز تر از آنی که منکرانت را در آتش قهر خود بسوزانی بلکه آنها در

آتش عداوت خودشان نسبت به رسولان و مؤمنان خواھند سوخت که آنها را از عاقبت این انکار و عداوت می

ترسانیدند .

ای خدای مهربانتر از من به من . تو از حق خودت نسبت به مخلوقات خویش گذشته ای ولی از حق بندگانت نمی

گذری و این نیز از کمال لطف و محبّت توست تا آدمیان را در جهان استمرار بخشی تا از سر جنون و کفرشان به

دست خود نابود نگردند .

ای خالق ازل وناجی ابدیّت من . رسولانت را یکایک بر مردمان فرستادی و ھزاران حجت و برھان و معجزه

نمایاندی تا وجود پذیر شوند و عدم پرستی رھا کنند و لایق حیات جاوید گردند ولی اکثر مردمان رسولانت را نیز

انکار و مسخره نمودند و آزارھا کردند و بسیاری از آنان را به قتل رسانیدند و مؤمنان اندکت را زجر نمودند و

تهمت ھای ناحق زدند و تهدید ھا و تطمیع ھا و تزویرھا بر پا ساختند تا راه تو را که راه حیات جاویدان است سد

کنند تا آنجا که از دین بر علیه دین تو استفاده کردند و مکرھا ابداع کردند و بدترین عذابها را بر خود واجب نمودند

تا آنگاه که رسولانت را پنهان ساختی و رسالت ھا را ختم نمودی و امامت پدید آمد که نور صامت تو در جهان است

که سخن نمی گوید و فقط مخلصانت با نور یقین تو در قلوبشان او را درک می کنند و نجات می یابند .

ای پروردگار من که نور ھدایت خود را به من ھدیه نمودی و اسرارت را به من شناساندی و راز کفر و ایمان را به

من فهماندی و بسی کرامت ھای بیشمار بی ھیچ حسابی به من ارزانی داشتی و رازھای نهان شیاطین را به من

معرفی نمودی و به من قلمت را اعطا نمودی و بدین واسطه مرا تعلیم کردی و رشد دادی و از جهانیان بی نیازم


ساختی و از عزیزترین رزق ھا نصیبم کردی و مرا مظهر نور عرفانت نمودی و مردمانرا به واسطه من آزمودی

و به عرصه انتخاب کشانیدی و مرا میزان حق و باطل قرار دادی و به تنهائی از من حراست نمودی و ھمواره در

میان دشمنانت مرا حفاظت کردی و بر حفاظت من کفایت نمودی و مرا اسوۀ دین خالص خود کردی .

ومن از ھر ھزاران نعمات تو قادر به ادای شکر یکی از آنها ھم نیستم و بلکه در ھر امتحان و بلائی مردودم و باز

تو بر الطافت می افزائی و مرا می نوازی و اجر برتری عنایت می کنی .

پروردگارا اینک نیز در غایت فقر و بی کسی و یأس باز ھم مرا کفایت نمودی و پناھم بخشیدی .

از تو مسئلت دارم که بحق انبیاء و اولیای دین تو و بحق عشاق روی تو این بار ھم که زندگی دوباره ام بخشیدی

راه فتح دین خالص را در دنیایم میسر فرما تا نور وحدانیّت و امامت تو را بر جهانیان آشکار سازم .

وبدینگونه لطف ومحبّت خویش را درباره ام به کمال برسان ای کمال مطلق و ای مهربان بی حساب و قادر متعال .

از تو اشدّ حمایت و فتح و ظفر در دین را می خواھم تا زین پس لحظه ای از عمر باقی مانده ام را به خویش

نپردازم و صرف احیای دین و عرفانت نمایم و پرده ھزاران توی ظلمت کفر و نفاق را بدرم و حق لطف تو و

رسولانت را بر جهانیان آشکار سازم و در این پیروزی دین تو زندگیم را به پایان برم و سرافراز بر آستان دیدارت

نائل آیم .

آمین بحق نوح و ابراھیم و زرتشت و موسی و بودا و عیسی و محمد و علی و فاطمه و حسن و حسین و سلمان

پاکت.

آمین بحق قدرت و شفاعت و بدعت و محبّت لامتناھی ات . بحق امام مبین ، الهی آمین .

کتاب دعای عرفه آخرالزمان اثر استاد علی اکبر خانجانی

سخنرانی استاد با موضوع آخرالزمان قسمت اولسخنرانی استاد با موضوع آخرالزمان قسمت دوم

کتابها و مقالاتی در این زمینه : تعریف آخرالزمان کتاب دعای عرفه آخرالزمان

ثبت ديدگاه