دوقلو های بشری

دوقلو های بشری (خودشناسی جاوید) مقاله ۹ – استاد علی اکبر خانجانی

دو قلوهای بشری (خودشناسی جاوید) مقاله ۹

o     عشق و نفرت

o     حماقت و شقاوت

o     لودگی و لا ابالیگری

o     دین و علم

o     ادب و معرفت

o     صبر و خداشناسی

o     بزدلی و عربده

o     صداقت و شهامت

o     قناعت و آزادگی

o     بوالهوسی و بی وفایی

o     وقاحت و غرور

o     بی غیرتی و خیانت

o     نژاد پرستی و کفر

o     حرّافی و هرزگی

o     چاپلوسی و عداوت

o     بی نظافتی و فحشاء

o     بخل و حقارت
o     حکمت و آرامش
o     فحاشی و نفاق
o     خشم و جنون
o     مردم پرستی و حرام خواری
o     مکر و جهل
o     بیقراری و ریا

o     بیماری و بصیرت

o     خودشناسی و تواضع

o     عدالت و عرفان

o     سیاست و دروغ

o     خرافه و ظاهر پرستی

o     ساده زیستی و سعادت

o     افراط و تفریط

o     بلاغت و یقین

o     ثروت اندوزی و هراس 

o       محبت و تنهایی

از کتاب دائرةالمعارف عرفانی جلد سوم -حکمت جاوید (جملات قصار)- اثر استاد علی اکبر خانجانی

کتابهای مرتبط : کتاب حکمت حکومت کتاب حق الیقینکتاب انوار حکمت نبوی کتاب هزار لب لباب

ثبت ديدگاه