راز فرزندان مفلوج در خانواده ها

راز فرزندان مفلوج در خانواده ها . مقاله ۳۰( خودشناسی جنسی)

راز فرزندان مفلوج در خانواده ها (خودشناسی جنسی) مقاله ۳۰

یکی دیگر از ویژگی ھاي عصر جدیدافزایش نوزادان عقب مانده جسمی و ذھنی و بیماران مادرزادی است .

این امر با توجه به رشد حیرت آور بهداشت ، از دیگر تناقضات این تمدن علمی می باشد . از این جنبه که اصل واقعه است فعلاً می گذریم و به جنبه خانوادگی این معضله نظری می اندازیم .

وجود این نوع بچه ھا در نفوس افراد خانواده چه آثاری برجای می نهد . در اینجا اساساً به نتایج این معضله نگاه می کنیم نه به علل آن .

بنده بعنوان یک درمانگر امراض مادرزادی شاھد بوده ام که آنگاه که یک چنین بچه معلولی یا از دنیا میرود یا به طرزی معجزه آسا درمان میشود به ناگاه ھمه افراد آن خانه و نیز کل فامیل در می یابند واعتراف می کنند که آن فرزند مفلوج چه نعمت و برکت و لطف و آرامشی در کل آن خانه و بلکه فامیل بودهدکه از دست رفته است .

این یعنی چه ؟ این ھمان معنای نعمت و بلا در فرھنگ دینی و قرآنی است که اگر کمابیش حقّش درک و تصدیق شود موجب تقرب انسانها به خداوند شده و به آنھا قدرت و قناعت و صبر و لطافتی حیرت آور می بخشد که فقط با از دست رفتن آن کاملاً آشکار تصدیق می گردد.

به لحاظ روانشناسی و معرفتی افراد چنین خانه ای با مشاھده مستمر چنین انسان مفلوکی قدر سلامت وحیات و ھستی خود را بلاوقفه به یاد می آورند که این یاد ھمانا یاد خدا و شکر اوست .

و نیز این نکته عجیب را ھم شاھدند که این عضو مفلوج از آنھا سعادتمندتر و راضی تر و آرامتر است که این صفات به آنھا ھم منتقل می شود .

اصولاً یک انسان مریض در ذات خود به رضای الھی مبتلاست و لذا به خدا نزدیکتر است و اطرافیانش را نیز جبراً به خدا نزدیک می سازد .

زیرا ھمانطور که مرگ موجب تقرب انسان به خداست بیماریھای شدید و طویل المدت ھم به همان نسبت موجب تقرب به حق می شوند .

اصولاً نعمات الھی که موجب ھدایت ھستند صور منفی الطاف خدا به بشر می باشند که عده اندکی این حق را در می یابند و بواسطه آن رشد می کنند که اینان مؤمنانند.

انسانهای شدیداً بیمار و مفلوج در پایان دنیا و برآستانه آخرت قرار دارند و لذا دربهای آخرت برای اطرافیان خود محسوب می شوند و آنان که این دربهارا لعنت کنند به عذابھای بزرگی مبتلا می شوند .

آنانکه این بیماران را در خانه حفظ و حراست میکنند و به آسایشگاه ھا نمی فرستند حضور رحمت الھی را در خانه ھای خود حفظ می کنند .

انسان ھای شدیداً بیمار و لاعلاج درب های ھدایت خدا برای مردمانند .


✓ برگرفته از کتاب دائرةالمعارف عرفانی _ جلد اول _ فصل اول _ فلسفه آدم و حوا
« اثر استاد علی اکبر خانجانی »

ثبت ديدگاه