راز پس پرده طلاق(خودشناسی جنسی) مقاله ۲۰

کتاب صوتی دائرةالمعارف عرفانی جلد اول اثر استاد علی اکبر خانجانی فلسفه آدم و حوا خودشناسی جنسی

راز پس پرده طلاق (خودشناسی جنسی) مقاله شماره ۲۰

ھمه قضات امر زناشوئی و طلاق به خوبی می دانند که ھمه طلاقھا بدون استثنا یک دلیل دارد و آن عدم تمکین جنسی زن و یا ناتوانی جنسی مرد است .

 درباره ناتوانی جنسی مرد نیز بندرت کار به طلاق می انجامد و اگر ھم چنین شود عمدتاً از جانب مرد است و نه زن زیرا زن معمولاً در ناتوانی جنسی مرد دچار یک احساس قدرت و برتری و سلطه ویژه می شودکه برایش به طرزی شیطانی ارضا کننده است و از این ضعف مرد صدھا امتیاز ناحق می گیرد .

 در مواقعی که مرد طلاق می گیرد تماماً بواسطه عدم تمکین جنسی زن می باشد و مابقی امور جملگی بھانه ای بیش نیستند .

 واما عدم تمکین جنسی زن بدان دلیل است که زن تا مرد را وادار به پرستش خود نکند به وی تن در نمیدھد و اگر ھم تن در دھد با چنان سردی و اکراھی است که مرد را از برقراری رابطه منصرف می نماید ودچار بی میلی می سازد .

زن متکبر که در واقع ھمان زن کافر است دشمن ھمه علایق قلبی و باورھای دینی مرد است حتی اگرخودش ھم مؤمن باشد ولی دشمن ایمان و معرفت و معنویت مرد است و لذا خداوند زنان را دشمنان آشکار ایمان مرد نامیده است .

 زنی که تمکین جنسی نمی کند تدریجاً جسماً و روحاًرنجور شده و به لحاظ اخلاقی نیز تباه می گردد .

در اینجا مرد مواجه با بزرگترین و شاقه ترین امتحان در دین است که آیا پا برروی ایمان و حقوق حقه خود بگذارد ولحظه ای به ارضای جنسی برسد و یا اینکه زن را دچار تحریم جنسی نماید و ایمانش را حفظ کند .

 مردانی که ایمان وحقوق خود را برای لحظه ای شھوت زیر پای می نھند دچار قحطی شھوانی شده وبه عذابی آتشین مبتلا گشته و بطور روزافزونی به دریوزه گی زن می پردازند و کل هویت و عزت و شرف خود را از دست می دھند و به پیروی از کفر زن به جهنم می روند و زن را نیز دیوانه کرده و به فساد میکشند وخود نیز بواسطه قحطی عاطفی بسوی مفاسد اخلاقی می روند .

در قرآن کریم تمکین جنسی زن، اصل اول دینی اوست وزنی که این اصل را رعایت نکند کافر است ولایق‌تنبیه و نهایتاً طلاق می باشد .

✓ برگرفته از کتاب دائرةالمعارف عرفانی _ جلد اول _ فصل اول _ فلسفه آدم و حوا

« اثر استاد علی اکبر خانجانی »

ثبت ديدگاه