(رسالت من)

۱۳۹۹-۶-۱۲ ۲۱:۳۹:۲۸ +۰۰:۰۰۱۲ شهریور ۱۳۹۹|درباره استاد, گفتاری از استاد|94 Comments
زنی که مردش را در خانه تحمل نمی کند
استاد علی اکبر خانجانی

از کتاب شهادت نامه اثر استاد علی اکبر خانجانی

١۶٨ -رسالت بنده اینست که اصل را از جعل در ھر امری آشکار سازم و خرمهره را از مروارید معلوم کنم و دجالیت ھرحقیقتی را افشا نمایم و صور مذاھب ضد مذھب را معرفی کنم .

١۶٩ -رسالت من اینست که غبار تاریخ را از ارزش ھای اخلاقی پاک کنم و ارزشهای ضد ارزش را رسوا کنم : عشق ضد عشق ، مسئولیت ضد مسئولیت ، ایمان ضد ایمان ، تقوای ضد تقوا ، عقل ضد عقل ، علم ضد علم و عرفان ضد عرفان، صدق ضد صدق ، عصمت ضد عصمت ، نماز ضد نماز و حقیقت ضد حقیقت ، طب ضد طب .

١٧٠ -و ھمه این رسالتها در مجموعه آثارم به ثمر رسیده است و کافیست که بدست مردم برسد.

برگرفته از کتاب شهادت نامه اثر استاد علی اکبر خانجانی

کتابهایی درباره استاد بقلم خودشان : اشراقات دازگاره سرگذشت روح من زندگینامه ماورای طبیعی من

ثبت ديدگاه