روانشناسی قطامه

۱۳۹۹-۶-۲۳ ۱۲:۱۵:۴۹ +۰۰:۰۰۲۳ شهریور ۱۳۹۹|فلسفه شخصیتها, مقالات صوتی و تصویری|32 Comments
روانشناسی قطامه(فلسفه شخصیتها) مقاله ۱۳- استاد علی اکبر خانجانی

روانشناسی قطّامه (فلسفه شخصیت ها) مقاله ۱۳

کفر زنانه دارای یک ذات پایدار و عمومی است و آن ناز و انکار در قبال مردان محرم و شوهر است و دلبری و زنا در قبال نامحرمان . آنگاه که این صفت دوگانه برنفس زنی مسلط گردد او در مقام قطّامه است یعنی قاتل مردان مؤمنی که در جنبه شوهر از نفس او پیروی نکرده و آنرا سرکوب و ناکام می کنند و در جنبه نامحرمان نیز او را طرد و لعن می نمایند . اینان زنانی محبّت ناپذیر و در عطش پایمال شدن عصمت خویش هستند . یعنی دشمن دوست خویش و دوست دشمن خویش . چنین مقام جنون آمیزی البته یک شبه پدید نمی آید بلکه به تدریج به واسطه اصرار درآن دو صفت مذکور حاصل می آید تا آنجا که زن از محبّت و عزّت زجر می کشد و از خفّت و ذلّت خود لذّت می برد  .

و امّا قطّامه به لحاظ زیبایی و افسونگری زنانه معروف به عروس کوفه بود و از مردی نبود که دل نبرده باشد و او را مفتون خود نساخته و بازیچه مکرهایش نکرده باشد . او حتی همین فتنه گری را نسبت به پدر و برادرانش به انجام رسانید و همه آنها را تباه نمود و به مقابله با علی (ع) کشانید و برخی را هم در جنگ با علی به کشتن داد در حالی که روزی از پیروان با وفای علی (ع)بودند و همین امر بر بخل و عداوت وی افزوده بود چرا که علی (ع) تنها مرد مقتدر کوفه بود که به دام دلبری و فتنه های قطامه نیفتاده و او را بارها و بارها در کوی و برزن طرد و انکار کرده بود و مکرهایش را خنثی نموده بود . وی توانسته بود که مردان صاحب قدرتی مثل خالدین ولید را افسون کرده و تا مدتّها مفتون و بلکه دیوانه ساخته بود  .

قطامه به لحاظ فضل و ادب دینی وشریعت نیز دختر معروف و یکه تاز بود و با بسیاری از مردان فاضل کوفه مباحثه می نمود و در مجالس عمومی موعظه می کرد . و خلاصه اینکه از هر حیث صاحب شهرتی استثنایی بود و حتّی به لحاظ حجاب و عفّت عمومی از سنّت حضرت فاطمه تقلید می کرد و با وی رقابت می نمود و می خواست همتای او باشد و لذا چشم طمع به علی داشت و برای به دام افکندن آن حضرت خدعه های فراوان نمود و ناکام شد . همانطور که ابن ملجم مرادی هم بدین لحاظ همچون وی بود و با علی(ع) رقابت می کرد و شدیداً آداب آن حضرت را تقلید می نمود تا اینکه به واسطه ناکامیها ورسواییهایش از آن حضرت کینه کرده بود و در عطش انتقام بود . که خداوند این دو منافق ریاست طلب و مکّار را به هم رسانید و به دام فتنه های یکدیگر انداخت و مشترکاً طرح قتل علی(ع) را فراهم آوردند  .

این دو قربانی نفاق و مکری آگاهانه تحت عنوان ایمان و اخلاص بودند و به مقامی کمتر از سلطنت قانع نبودند  .

این ریای در دین آنهم با تقلید از علی (ع) این دو را دیوانه کرده بود  .

قطامه به گمان اینکه ابن ملجم با قتل علی(ع) به قدرت برسد و چه بسا برجای علی (ع)تکیه زند وی را اغفال کرد و وعده به ازدواج نمود ولی با اینکه توطئه آنها موفق شد هر دو ناکام شدند و جسد قطعه قطعه شده قطّامه در بیرون از شهر کوفه پیداشد  .

قطامه قربانی ناز زنانه و مکر در دین شد و بزرگترین درس عبرت برای همه زنان منافق در تاریخ اسلام گشت هرچند که اندکی بعد زن دیگری به دام همان شیطان افتاد و او نیز به سرنوشتی به مراتب بدتر مبتلا گردید که «جعده»همسر امام حسن (ع)بود . زیرا برای زنان کافر دو صفت مرد مطلقاً غیر قابل تحمل است : خرد و عصمت  .

و کلام آخر اینکه آنچه که یک زن را غفلتاً و به عنوان عذاب به سوی زنا می کشاند ناز و انکار در قبال پدر و مخصوصاً همسر است . هیچ زنی نمی خواهد زنا کند و فاحشه شود بلکه این عذاب ناز و عدم تمکین و اطاعت او در قبال شوهر است که به ناگاه به او فرود می آید درست در هنگامیکه غرق در بازی و مکر خویشتن است  .

از کتاب دائرةالمعارف عرفانی جلد سوم -فلسفه شخصیتها- اثر استاد علی اکبر خانجانی

کتابهای مرتبط : انسان کامل جلد اولانسان کامل جلد دومکتاب رجعت شریعتی

ثبت ديدگاه