زنانیکه مردانگی را احیا کردند

۱۳۹۸-۹-۲۸ ۱۸:۱۹:۵۳ +۰۰:۰۰۲۸ آذر ۱۳۹۸|خودشناسی جنسی, مقالات صوتی و تصویری|66 Comments
زنانی که مردانگی را احیا کردند . مقاله ۲۹(خودشناسی جنسی)

زنانیکه مردانگی را احیاء کردند(خودشناسی جنسی)مقاله شماره ۲۹

ھمۀ زنان مؤمن و خردمند تاریخ موجب احیای مردانگی بوده اند و این عجب است : ھاجر ، مریم ، خرمه، خدیجه ، فاطمه ، زینب ، نرجس خاتون ، ژاندارک ، رزا لوکزامبورک ، رابعه عدویه ، جمیله بو پاشا وغیره . آنگاه که مردانگی منقرض می شود و آن اندک مردان واقعی ھم از میان می روند بناگاه زنی مرد می شود تا نامردی مردان را به آنان خاطر نشان سازد و لذا ھمه مردان نامرد دوران به خونشان تشنه می شوند و ھمچنین ھمه زنان نا زن .

زیرا زن واقعی به مثابه وجدان مرد است . می دانیم که در محفل شام ، زینب ، یزید را به گریه انداخت .

ھمانطور که مادرش فاطمه ھم اصحاب سقیفه را به گریه انداخت و لذا او را به قتل رسانیدند . و می دانیم که مریم مجدلیه ھمه حواریون مرد را پس از مصلوب شدن مسیح ، به گریه انداخت و بیدار کرد و ژاندارک ھم کشیش ھای فرانسه را به گریه انداخت که در آتش انداختنش . امروزه نیز بشریت در عطش ظهور زنانی است که مردانگی را نجات دھند و مردان را .⁦


✓ برگرفته از کتاب دائرةالمعارف عرفانی _جلد اول _فصل اول _ فلسفه آدم و حوا

اثر استاد علی اکبر خانجانی

ثبت ديدگاه