(ستمبری) از کتاب عرفان تاریخ

۱۳۹۸-۹-۱۶ ۰۵:۳۹:۰۱ +۰۰:۰۰۱۶ آذر ۱۳۹۸|حکومت و سیاست|بدون ديدگاه

(ستمبری) برگرفته از کتاب عرفان تاریخ

۹٢۵ -آنکه بایستی براستی محاکمه شود ستم بر است نه ستمگر! زیرا ستم بر هیچ دلیلی بر ستم بری خود ندارد در حالیکه ستمگر دلیلی آشکار دارد و آن قدرت است. «مؤاخذه مظلوم در قیامت بسیار سخت تر از محاکمه ظالم است» علی ع– 

٩٢۶ -تجربه هفتاد ساله حکومت پرولتاریا ( کارگران صنعتی ) در شوروی نشان داد که به راستی مظلومان ظالمتر از ظالمان ھستند یعنی بردگان ظالمتر از اربابان خویشند اگر به حکومت برسند .

این بود که مردم شوروی از ظلم مظلومان پناه بردند به ظلم ظالمان .

 یعنی از کمونیزم پناه بردند به امپریالیزم ! این نکته را نیز فهم کن تا نه ظالم باشی نه مظلوم . 

٩٢٧ -اگر کسی ظلم نپذیرد چه کس ظلم تواند کرد ؟

اگر کسی خود را نفروشد چه کسی انسانها را خواهد خرید ؟

 پس اساس ظلم نه ظالم که مظلوم است .

پس نبرد با ظالمان حماقتی آشکار و ظلمی مضاعف است جهت به حکومت رسانیدن ظالمتران که در لباس مظلومیت خود اشک تمساح می ریزند و خدا را متهم به ظلم می کنند .

« ظلم نمی کنید الا به خویشتن ». قرآن–

پس هیچ کس بر دیگران ظلم نتواند کرد ! این نکته را نیز فهم و باور کن تا بازیچه مظلومان نشوی که ظالمانی به مراتب حقه بازترند و بیرحم تر ! 

٩٢٨ -این بدیهی و آشکار است که آدم ضعیف تر جهت رسیدن به موقعیت آدم قوی تر و ظالم تر است که خود فروشی می کند و ظلم را می پذیرد تا او هم به موقعیت ظلم برسد .

 پس ستم بری به قصد ستم گری است .

و آدمی در درجه اول به قصد اینکه بتواند بر خانواده و نژادش فرمان براند و آنرا تحت قدرت مطلقه خود آورد میل به ستم بری پیدا می کند .

و جالب اینکه کسی که به قدرت ستم رسید می بیند که دیگر خانه و خانواده ای ندارد که بخواهد بر آن فرمان براند او فقط خودش را فروخته است بدون آنکه بتواند خانواده اش را بخرد .

 اینست مذهب و سنت پدران و فلسفه تاریخ .

برگرفته از کتاب عرفان تاریخ اثر استاد علی اکبر خانجانی

ثبت ديدگاه