(شهادت عارفان)

۱۳۹۸-۱۰-۲۴ ۲۱:۴۸:۲۸ +۰۰:۰۰۲۴ دی ۱۳۹۸|عمومی, گزیده ای از آثار|30 Comments

۱۲۵ -شهادت عارفان حجله وصل با معبود و معشوق ازل است. شاھدان جمله عاشقانند پروردگار را و دوستان و خادمانند مردم را.

شاھد یعنی مشاھده کننده خالق در مخلوق و خاصه شقی ترین دشمنان.

و اینست که جمله این شھیدان، شفاعت کننده قاتلان خویشند مسیح بر صلیب مشغول دعا

کردن مصلوب کنندگان خود بود و حلاج در حالیکه در آتش می سوخت مردمانی را که او

را لعن می گفتند دعا میکرد و علی (ع) تا ابن ملجم را شفاعت نکرد از دنیا نرفت و……..

برگرفته از کتاب سیر و سلوک عرفانی فصل فلسفه وجود بخش اول فلسفه مرگ اثر استاد علی اکبر خانجانی

ثبت ديدگاه