(عرش قلم)

۱۳۹۹-۴-۱۹ ۰۵:۲۵:۵۵ +۰۰:۰۰۱۹ تیر ۱۳۹۹|معرفت نفس|102 Comments
استاد علی اکبر خانجانی

(عرش قلم) کتاب پدیده شناسی توحیدی اثر استاد علی اکبر خانجانی

۹۷۰ -ابن عربی بزرگترین فیلسوف وحدت وجودی در تاریخ بشری می گوید که غایت عرفان و توحید و معراج روح رسیدن به عرش قلم است که قلم ازلیت ھستی است و با چنین قلمی می توان ھستی را به یاد آورد و یکبار دگر بازآفرینی عرفانی نمود .

بنده این قلم را حدود پانزده سال است که در دستان خود درک و تجربه کرده ام و نعمتی برتر از آن در جهان نشناخته ام .

نعمتی که به برکتش تاکنون ھزاران انسان گمشده خود را پیدا کرده و تبدیل شده اند .

و ھر کس با خواندن مقاله ای از این قلم خود را نجات یافته می بیند و از شادی در پوست نمی گنجد .

این قلم ابدال است که نه تنها نفس بشری را تبدیل میکند و از جمادی به نباتی و حیوانی و انسانی و الهی می کشاند و بلکه از عدم ھستی می آفریند .

ھمانطور که قلم ازل ھم در دستان خدا چنین کرد .
یعنی خداوند اول قلم را آفرید و قلم ھم جهان را آفرید .

پس جهان ھستی و مخصوصاً انسان مخلوق قلم است و رب او جز قلم نیست که فرمود : و انسان را بواسطۀ قلم تعلیم نمود .

و اینست که خداوند در سورۀ قلم منکران قلمش را به مجموعه ای از وحشتناکترین فحش ھا و لعنت ھائی حیرت آور متهم نموده است که در ھیچ مورد دیگری تکرار نشده است .

و لذا قسم می خورد به قلم و ھر آنچه که بواسطۀ آن نوشته می شود بی قید و شرط.

پس این قلم در دستان خود اوست .

و او به علم خودش قسم می خورد و به کسی که این قلم خود را بدستش داده می گوید که تو به رب خودت مجنون نیستی و بلکه آنانکه تو را مجنون می خوانند مجنونند و بزودی جنونشان و حق تو آشکار می شود .


کتاب پدیده شناسی توحیدی کتاب حقوق عرفانیکتاب پدیده شناسی گناه

ثبت ديدگاه