عشق الهی و عشق ابلیسی

۱۳۹۸-۱۱-۱۹ ۱۱:۴۳:۳۲ +۰۰:۰۰۱۹ بهمن ۱۳۹۸|سؤال و جواب, گزیده ای از آثار|1 ديدگاه

فرق عشق الهی و عشق ابلیسی چیست؟

و باز پرسیدم: فرق عشق الهی و عشق ابلیسی چیست؟

فرمود: عشق الهی، نبرد با نفس و اراده دنیوی و استکباری خویش است جهت صلح با غیر.

ولی عشق ابلیسی، خودپرستی است جهت تسلط بر غیر که غیر را به مریدی خود بکشاند.

عشق الهی، اراده به دوست داشتن و پرستیدن است ولی عشق ابلیسی، اراده به پرستیده شدن است. عشق الهی، ھدفش رضای دوست است ولی عشق ابلیسی سراسر خود- ارضائی
نفسانی است.

عشق ابلیسی، خودپرستی واژگونه است که لباس ایثار بر تن می کند با مکر و بازی! عشق ابلیسی، بزرگترین دروغهاست.

عشق الهی سراسر بر عقل و معرفت نفس است و عشق ابلیسی بر خودفریبی مدام قرار دارد.

عشق ابلیسی بر انکار و وارونه سازی واقعیات عمل می کند. عشق الهی، جنگ با خویشتن است و عشق ابلیسی جنگ با خداست.

از کتاب خضرنامه ص ۱۹ اثر استاد علی اکبر خانجانی

 

کتاب علم رحمت مطقه

کتاب مراد و مرید

ثبت ديدگاه