عشق شناسی

۱۳۹۹-۶-۱۹ ۲۲:۲۶:۱۲ +۰۰:۰۰۱۹ شهریور ۱۳۹۹|آدم و حوا(زن و مرد), خانواده|81 Comments
محرم و نامجحرم
عشق شناسی

(عشق شناسی) از کتاب عشق شناسی اثر استاد علی اکبر خانجانی


۲١٧ -زن عاشق بودن خود را نفرت دارد . او عاشق معشوق بودن خویش است و این ذات کفر زنانه است که مذھب اصالت ناز است .


زنان عاشق در تاریخ انگشت شمارند و ھمان زنان معروفند : ھاجر ، مریم ، خدیجه ، فاطمه ، رابعه عدویه ، طاھره قره العین و …

از کتاب فلسفه آدم و حوا اثر استاد علی اکبر خانجانی

کتابها ی مربوط : کتاب فلسفه آدم و حوا کتاب آخرالزمان خانوادهکتاب فریاد زن

ثبت ديدگاه