(علیّین)

۱۳۹۹-۷-۲۳ ۱۲:۳۹:۴۲ +۰۰:۰۰۲۳ مهر ۱۳۹۹|توحید, گزیده ای از آثار, معرفت نفس|151 Comments
استاد علی اکبر خانجانی

از کتاب پدیده شناسی توحیدی اثر استاد علی اکبر خانجانی

۷۴١ -این اوست که در دست من می نویسد و این است دلیل روشنائی و اقتدار و وضوح سخن من .

این صدق من است و جز خدا راستگوئی نیست که ھمو می گوید : خداست که سخن راست و برحق می گوید و ھمو به راه خودش ھدایت می کند. صدق الله العلی العظیم .

و علی که عظیم است صدق خداست که نامش نیز صدیق است .

و ھر که با علی و در علی است علی است: علیین که کتابی است نوشته شده ــ قرآن ــ ھمانطور که این کتاب و اکثر کتابهایم را من ننوشته ام بلکه نوشته شده است .

و خود من اولین شاگرد آثارم بوده ام .


کتاب پدیده شناسی توحیدی کتاب حقوق عرفانیکتاب پدیده شناسی گناهکتاب از خود تا خودآ

ثبت ديدگاه