فرزند کمتر رفاه بیشتر

۱۳۹۹-۳-۳ ۲۱:۱۹:۰۲ +۰۰:۰۰۳ خرداد ۱۳۹۹|خودشناسی جنسی, مقالات صوتی و تصویری|22 Comments
فرزند کمتر رفاه بیشتر مقاله ۴۲ (خودشناسی جنسی) استاد علی اکبر خانجانی

? فرزند کمتر رفاه بیشتر !؟خودشناسی جنسی مقاله شماره۴۲

بالاخره این شعار شیطانی تمدن مالیخولیائی غرب بر پیشانی کشور اسلامی ما ھم نشست .

و براستی معلوم نیست که مبارزه ما با تهاجم فرھنگی غرب اصلاً چه معمائی است و اصولاً غرب زدگی یعنی چه و مبارزه با استکبار چه معمائی دیالکتیکی شده است .

آنگاه که رفاه و سعادت و خوشبختی انسان جز از طریق فرمولهای اقتصادی و معادلات ریاضی قابل تعریف
نباشد سورۀ « تکاثر» تحقق یافته است : وای بر عدد پرستان که قبرستان را از یاد برده اند ! بگذریم .

ازدواج و تشکیل خانواده بعنوان ھسته مرکزی و مهد و سرچشمه جوشان و مستمر تمدن بشری جز بر نیاز جنسی پدید نمی آید و جز بر این رابطه ادامه نمی یابد و جز با اختلال و نابودی روح این رابطه جنسی ھم نابود نمی شود .

و اینک زن و مرد در ھر رابطه ای بایستی نگران تشکیل نطفه باشند که مبادا ما در اینجا از جنبۀ شرعی و عقیدتی و خداشناسی سخن نمی گوئیم بلکه از ابتدائی ترین نیاز جسمی وغریزی و عاطفی و روانی رابطه زناشوئی سخن می گوئیم که باشعار« فرزند کمتر زندگی بهتر» درمعرض نابودی قرار گرفته است که تنها راه حل قطعی این مالیخولیا در منظر این نگرش شیطانی عقیم ساختن جنسی است .

بواسطه بیرون کشیدن رحم زن و یا بستن لوله مرد که دو نوع عقیم سازی جسمی روانی و یائسگی عمدی است .

و البته عوارض مهلک روانی و جسمانی آن ھرگز به اطلاع مردم نمی رسد. بچه کشی بالاخره به خودکشی انجامید .

آیا براستی چه شد که روزی از بابت فرزند بیشتر جایزه می دادند و حالا برای عقیم سازی
و سقط جنسی جایزه می دھند .

آیا حقوق بشر بر حقوق خدا فائق آمد ؟ « فرزند کمتر رفاه بیشتر » ھمان ازدواج نکردن و توجیه زنا می باشد.

✓ برگرفته از کتاب دائرةالمعارف عرفانی _ جلد اول _ فصل اول _ فلسفه آدم و حوا
« اثر استاد علی اکبر خانجانی »

مقالات صوتی تصویری دائرةالمعارف ها را در کانال یوتیوب ببینید : استاد علی اکبر خانجانی

ثبت ديدگاه