فلسفه آدم و حوا

۱۳۹۷-۹-۳ ۱۱:۰۸:۵۴ +۰۰:۰۰۱۵ مهر ۱۳۹۷|سخنرانی ها|81 Comments

فلسفه آدم و حوا

 

ای فرزند آدم و حوا

یا از جنس آدمی و یا از جنس حوا.

و تا چنین ھستی در غربت و ناکامی بسر می بری زیرا نیمه ای و ھرگز به نیمه دیگرت نمیرسی مگر اینکه از ھمان نیمه ای که ھستی بگذری.

کتاب جانشین خدا ص ۱۸

استاد علی اکبر خانجانی

 

ثبت ديدگاه