فلسفه ایدز

۱۳۹۸-۱۰-۲۴ ۱۹:۱۸:۱۲ +۰۰:۰۰۲۴ دی ۱۳۹۸|خودشناسی طبی, مقالات صوتی و تصویری|87 Comments
کتاب صوتی :دائرةالمعارف عرفانی جلد اول فصل چهارم فلسفه بهداشت و درمان خودشناسی طبی اثر استاد علی اکبر خانجانی

فلسفۀ«ایدز» ( خودشناسی طبی) مقاله شماره ۱

ویروس ایدز مولّد بیماری ایدز است که کل سیستم ایمنی و مصونیت بدن انسان را نابود می

کند و وجود فرد بیمار را بدون ھیچ قدرت مقاومت و دفاع در قبال ھر مرضی در قلمرو نابودی قرار میدھد .

« ایدز » یک بیماری نیست بلکه پذیرندۀ ھمه امراض است . در واقع مادر و ذات ھر

مرضی است که در عصر مدرن پدید آمده است و شقی ترین دشمن جان انسان گشته است .

در واقع ویروس ایدز وجود انسان را نسبت به صاحبش ، کافر و منکر و عدو می کند .

و این از ویژگی ھمۀ امراض «اتو ایمیون » است که موسوم به امراض لاعلاج می باشند و

ایدز کامل ترین و شقی ترین این نوع امراض محسوب می شود .

فرد مبتلا به یک بیماری «اتو ایمیون » دچار وضعیتی می شود که کل سیستم دفاعی بدنش

بر علیه بدن عمل می کند و دشمن اوست .

و ایدز شدیدترین و جامع ترین این نوع امراض است . در قرآن می خوانیم که انسان کافر خصم خویشتن است .

ویروس ایدز ظھور این خصومت کافرانه انسان نسبت به خودش میباشد .

ھمانطور که می دانیم این بیماری برای نخستین بار در میان افراد و گروھای منحرف جنسی

و معتادان پدید آمد و سپس به سائر افراد و گروه ھای بشری سرایت یافت . و ھنوز ھم

سریعترین روش انتقال این ویروس ھمان روایط جنسی و تزریق مواد مخدر است .

در حقیقت این بیماری از مھد اشدّ لذت جوئی و عیاشی و مستی و بولھوسی ھای بشر پدید

آمده و توسعه می یابد و لذا ھمچون دیوی، عیش بشر کافر و فاسد را مبدل به اشدّ عذاب و

ھراس نموده و نابود ساخته است .

امروزه شاھدیم که ترس از ایدز ازخودبیماری وحشتناک تر شده است و درست به ھمین

دلیل دولت ھا از انتشار حقایق مربوط به این بیماری سر باز میزنند تا احساس ایمنی و مصونیت جوامع بیش از این دچار تخریب نشود .

بدین ترتیب بایستی ایدز را بزرگترین عذاب خدا بر جهان کفر دانست که لذیذترین غریزه در

بشر را (غریزه جنسی) مبدل به عذابی عظیم ساخته است زیرا ترس از ایدز بنیاد این لذت

و نیاز را بر می کند و در عین حال عیاشی و مفاسد اخلاقی و جنسی را ھم منع می سازد .

در نخستین سال ھای دھه ١٩٨٠ که دھۀ پیدایش ایدز در آمریکا بود رسانه ھای آمریکایی

اعلان کردند که این ویروس برای نخستین بار در یک مرکز پژوھشی و پزشکی در آمریکا

که مشغول تھیه داروی ضد مالاریا بود بطور مصنوعی و نا خود آگاه پدید آمد و از طریق

استفاده از این دارو مخصوصاً در کشور ھای آفریقایی بود که بیماری ایدز خودنمائی کرد .

این خبر بعدھا بکلی انکار شد و مسکوت ماند و تمام گناه این بیماری به گردن سیاه پوستان آفریقا افتاد .

به ھر حال ھمینکه ویروس ایدز از مھد دانش پزشکی پدید آمده جای بسیار تأمل دارد .

یعنی علم پزشکی که گل سر سبد تمدن مدرن غرب است در جستجوی داروی جاودانگی به

ویروس ایدز رسید که میتواند نسل بشر بر روی زمین بکلی نابود سازد تمدنی که جز عیش

لذت به هر قیمتی ، ارزش دیگری نمی‌شناسد با تمامیت آرمان خود به بن بست رسیده است

و دانش پزشکی مبدل به شقی ترین دشمن جان بشر شده است . ویروس ایدز در حقیقت

ویروس کفر است که سیستم ایمنی (ایمان) را در انسان نابود می‌کند و وجود انسان کافر

علیرغم میلش پذیرای هر مرضی می گردد .

بنابراین پرواضح است که بیماری ایدز علاجی جز توبه از گناهان و رجعت به ایمان ندارد.

فقط ایمان است که میتواند ویروس ایدز را که دشمن ایمنی جان است نابود سازد و ایمنی را

به انسان بازگرداند .


✓ برگرفته از کتاب دائرةالمعارف عرفانی _ جلد اول _ فصل چهارم _ فلسفه بهداشت و درمان
« اثر استاد علی اکبر خانجانی »

ثبت ديدگاه