فلسفه تکنولوژی و آخرالزمان

فلسفه تکنولوژي و آخرالزمان(خودشناسی آخرالزمانی) مقاله ۱۰ استاد علی اکبر خانجانی


فلسفۀ تکنولوژی وآخرالزمان (خودشناسی آخرالزمانی ) مقاله ۱۰

عصر مدرن عصر اصالت ماشین و تکنولوژی است . و ماشین در یک کلام ماشین سرعت وشتاب است .

و فلسفۀ ماشین هم فلسفۀ سرعت فزاینده است .

و سرعت یعنی حرکت سریع در زمان و کوتاهتر نمودن زمان است تا آنجا که زمانِ یک اراده وعمل به صفر برسد و این کمال و غایت این عصر و پایان و آخر زمان است .

پس عصر ماشین عصر آخرالزمان است که تا رسیدن به لحظۀ صفر که لحظۀ قیامت است آیا چندان فرصتی باقیست؟


تکنولوژی در نزد بشرهمان امکان رسیدن به قدرت «کن فیکون» می باشد همانطور که خداوند در خلقت جهان گفت : بشو! و بلافاصله شد .

این رقابت بشر با خداست و دعوی خدائی بشراست و همان کفر اوست .

کفری که استادش ابلیس است که سلطان دوزخ صنعت است .

آغاز زمان با هبوط آدم از بهشت شروع شد که سرآغاز صنعت گری نیز می باشد که درب دوزخ است که با کشف آتش باز شد .

و زمان با رسیدن انسان به سرعت نور پایان می پذیرد یعنی آنگاه که انسان بتواند بواسطۀ تکنولوژی ماده را طبق نظریه نسبیّت انیشتن کاملاً نابود سازد و تبدیل به انرژی محض یعنی نور نماید .


خداوند از عدم ، جهان را آفرید و آدم نیز بقدرت تکنولوژی می خواهد جهان را به عدم باز گرداند .

و این نیز معنای دگری از آخر زمان است .

بهرحال این واضح است که قدرت کن فیکون در نزد آدمی و نیز تبدیل ماده به انرژی محض و نمایش خدایگونگی انسان کافر جمله بازی وبازیچه ای بیش نیست وبقول قرآن کریم ، این علمی که در نزد کافران است بازیچه ایست که بواسطۀ آن رسوا و هلاک می شوند .

انسان براستی خدایگونه همان ناجی موعود است ومؤمنانش در سراسر جهان ،که برای اثبات خود نیازی به این بازی ندارند .

انسان عاقل باید از این بازی مهلک بگریزد و در انتظار بماند که خدا هم در انتظار است .

از کتاب دائرةالمعارف عرفانی جلد دوم فصل فلسفه قیامت و آخرالزمان

ثبت ديدگاه