فلسفه گریز از ازدواج مقاله ۱۰ (خودشناسی جنسی)

کتاب صوتی : دائرة المعارف عرفانی جلد اول فصل اول خودشناسی جنسی اثر استاد علی اکبر خانجانی
قسمتی از مقاله : فلسفه گریز از ازدواج به هر توجیهی که باشد اساس کفر است و اساس عداوت با ارزشهای اخلاقی است و جنگ تن به تن با خداست .

کتاب صوتی : دائرة المعارف عرفانی جلد اول فصل اول خودشناسی جنسی اثر استاد علی اکبر خانجانی

ثبت ديدگاه