مالیخولیائی بنام مریدی (۳)

۱۳۹۸-۹-۲۵ ۱۰:۴۸:۳۹ +۰۰:۰۰۲۵ آذر ۱۳۹۸|مراد و مرید|53 Comments

٣١ -چنین مریدی نهایتاً آنگاه که دیگر نیازهای خود را از جانب پیر، بر آورده نمی بیند به کینه و انتقام از پیر میپردازد. زیرا عمر این محبت یک طرفه از جانب پیر بسر می آید اگر مرید قدر و حق آنرا در نیافته و براستی در محضرمحبت الهی، مریدی و اطاعت نکند و به خود پرستی ادامه دھد. 

 ٣٢ -محبت و لطف و شفاعت و کرامت پیر درباره مرید یک امر الهی است و دارای حقوقی الهی است و اگر این حقوق ادا نشود بناگاه مرید خود را بار دگر در قحطی محبت می یابد و همچون کسی می یابد که بر لب دریا ایستاده و دستش به آب نمیرسد و این وضع را به پیر نسبت می دهد و از او طلبکارانه انتقام می ستاند. 

٣٣ -محبت عرفانی برای احیای دل و جان و روح مرید است تا بخود آید و خود را از ظلمات شقاوت و کبر و غرور وبولهوسی و کفر نجات دهد بواسطه اطاعت بی چون و چرا از پیر. 

 ٣۴ -همانطور که محبت و کرامات پیر درباره مرید امری بی مزد و منت و بی چون و چراست مرید هم باید بی چون وچرا اطاعت کند تا چون و چراهای شیطانی نفس خود را که همان منیت اوست تحویل پیر بدھد و سالک الی الله شود و با پیرش به اتحاد روحانی برسد که همان رستگاری و بی نیازی در دنیاست. 

٣۵ -فقط محبت عرفانی پیر است که مرید را از گدائی محبت خلایق بی نیاز می کند و لذا می تواند راه و روش دینی ومعرفتی در پیش گیرد و از غیر خدا اطاعت نکند. 

 ٣۶ -آنچه که آدمی را به هر فساد و کفر و جنون و جنایت می اندازد حاصل دریوزه گی محبت است خاصه در نزد همسر وفرزندان و نژادش. و کسب محبت نژادی مستلزم فروختن دل و دین و عقل و شرافت است زیرا حتی همسر آدمی هم بی مزد و منت به کمترین وظایف خود در زناشوئی تن نمی دھد و این کانون مرکزی تباهی بشر می باشد که حاصل گدائی محبت از نااھل است. 

 ٣٧ -و چه بسا مرید، محبتی را که از پیرش می یابد در حریم نژادش به تجارت می نهد و می فروشد و بدینگونه ایمان و ارادت خود را در رابطه با ایمان پیر از دست میدھد و دچار قحطی محبت در رابطه با پیر شده و از پیر انتقام میگیرد. 

 ٣٨ -و اما راز مالیخولیائی شدن مرید این است که پیر به راستی آئینه باطن مرید است و لذا مرید با دریافت محبت بی غل و غش از پیرش احساس خدائی می کند ولی عیوب و جهل و جنون و کفر و شقاوت خود را در آئینه وجود او میبیند و بجای توبه کردن و اصلاح نفس خود این آئینه را متهم میکند و بسویش سنگ و آب دهان پرتاب می کند و همه مفاسد نفس خود را به پیر نسبت می دهد و همه محاسن و کرامت پیر را به خودش. اینست راز مالیخولیا!

 ٣٩ -در اینجاست که اهمیت حیاتی اطاعت بی چون و چرا از پیر روشن می شود. زیرا فقط در چنین اطاعتی است که مرید به جهل و ناتوانی خود مستمراً واقف و بیناست و لذا دچار امر مشتبه نمی شود که خود را پیر ببیند و پیر راخودش. اطاعت با چون و چرا هیچ ارزشی ندارد زیرا اطاعت مرید از نفس ارضاء شده خودش تلقی می شود و عین خود پرستی است در حالیکه هدف از سیر و سلوک عرفانی رهائی از منیت است و فنا شدن در پیر که قلمرو اراده حق است. و در هر کجا که چنین محبتی الهی حضور دارد حضور حق است و این ساده ترین ملاک تشخیص پیر بر حق ازدجال است. 

۴٠ -این مالیخولیا حاصل هر محبوبیتی یک طرفه و غیر متعهد است که در رابطه با پیر عرفانی به اوج خود بروز میکند زیرا محبتی خالص و الهی است. این محبت است که به آدمی قدرت اراده و احساس وجود می بخشد که قدرت اراده در رابط با پیر به اوج خود حاصل می آید حال اگر این اراده قوی تحت امر خداوند که از زبان پیر صادر میشود در نیاید تحت سلطه شیطان منیت قرار میگیرد و از مرید یک شیطان مجسم می پرورد یک عمر عاص و ابن ملجم وجعده و قطامه. 

 ۴١ -قحطی زدگان عاطفی معمولاً بی اراده ترین و سست عنصر ترین افرادند و لذا در زندگی اجتماعی در همه جا تحت سلطه و بازیچه و تحقیر شده و تباه شده اند. و خداوند این نوع آدمها را به نزد اولیای الهی و پیران طریقت می آورد تا بهانه ای نداشته باشند. اینان بناگاه تبدیل به اسوه های قدرت اراده می شوند و اعمال خارق العاده بروز می دهند که چه بسا حیرت آور است. اینان اگر این قدرت و عزت را بخدمت منبع قدرت نگیرند و اطاعت نکنند عاقبتی تراژیک دارند وبدست خود ساقط می شوند و انتقام این کبر و کفر و شقاوت خود را از پیر می ستانند و اینست راز امام کشی و پیرکشی در تاریخ.

 ۴٢ -حال بهتر درک می کنیم که این بی اراده ترین آدمها چرا بناگاه در رابطه با یک منبع قدرت اراده و محبت، خود رامرید می پندارند. و بدینگونه امر را بر خود مشتبه می کنند. اینان بی اراده گی خود را ارادت می پندارند. و این مالیخولیا جز در اطاعت بخود نمی آید و علاج نمی شود. اینان در حالیکه خود را مرید می پندارند از کمترین انتقاد وامر پیر خود فراری می شوند و کینه به دل می گیرند. اینان بمیزانی که اطاعت نمی کنند و ارادت عملی ندارند چاپلوسی می کنند و خدمات رعیت وار ارائه می دهند و بقول معروف لنگ می اندازند تا هیچ اطاعتی نکنند و به اصلاح اعمال و زندگی خود نپردازند. مریدی اینان در ” مخلصم و چاکرم” خلاصه می شود و کاسه داغتر از آش بودن. و این به نفاق جنون آمیز منتهی می شود. 

 ۴٣ -بسیاری از این نوع مریدان منافق در مرحله نخست به عداوت با مریدان صادق می پردازند زیرا آنان را آئینه نفاق خود می یابند و لذا آنان را متهم می سازند تا عاقبت ماهیت آنان در رابطه با پیرشان رسوا می شود. و کمر همت به قتل پیر خود می بندند مثل آن باندی که در صدر اسلام توطئه سوء قصد به جان پیامبر را طراحی کردند در حالیکه پیامبر درحال احتضار بود. اینان حتی برای پیامبر نثار مال و جان هم کرده بودند ولی حاضر به اصلاح اعمال و نفس خود نبودند و از حکم الهی پیروی نمی کردند و همواره با پیامبر به جدال می پرداختند و چون و چراهای بنی اسرائیلی می نمودند. آن ایثارگریها هم برای جلب نظر و ریاست طلبی و جاه طلبی بود که عاقبت رسوا شد. آنها حاضر بودند از هر چیزی بگذرند الا از منیت خود. و اینست راز نفاق و جنون همه مریدان ریاکار در تاریخ. در حالیکه هدف از ارادت عرفانی چیزی جز فائق آمدن بر نفس و انانیت خود نیست که قلمرو سلطنت ابلیس است. 

 ۴۴ -سر همانجا نه که باده ای خورده ای! بسیاری از مریدان باده عشق و مستی ایمان را از دست پیر می نوشند و درجائی دیگر سر می نهند و اراده می سپارند مثل زن و بچه و اربابان دنیوی دیگر و نژاد. و لذا به نهایت دریوزگی وبردگی و فضاحت و فساد مبتلا می شوند و تقصیرش را به گردن پیر می نهند و او را متهم می سازند و مورد خشم وانتقام قرار می دھند و لذا عاقبتی که از این عداوت با پیر نصیبشان می شود منحصر بفرد خودشان است و عبرت مردم می شود زیرا با کمال محبت و لطف الهی اشد شقاوت را نموده اند. 

 ۴۵ -محبت پیر قلوب چو سنگ مریدان را زنده می سازد که مرید باید این حیات دل را بخدمت اطاعت از پیر بگیرد و به پیرش محبت و ارادت ورزد در حالیکه اکثرا این محبت را بخدمت کافران نژاد خود می گیرند و این عین ایمان فروشی است و محبت را به خدمت شقاوت در آوردن است. این محبت قرار نیست صرف ایل و عیال پرستی شود. این عین پیر فروشی است آنهم فروش دوست به دشمن. فروش ایمان به کفر. و دل را منزل کافران و اشقیاء نمودن. 

از کتاب خداشناسی ربوبی (رب شناسی)) فصل چهارم

استاد علی اکبر خانجانی

53 Comments

 1. tinder dating ۴ بهمن ۱۳۹۹ در ۵:۵۱ قبل از ظهر - پاسخ دادن

  tider , tinder dating app https://tinderdatingsiteus.com/

 2. direct payday loans ۲۷ فروردین ۱۴۰۰ در ۱۱:۲۷ قبل از ظهر - پاسخ دادن

  Hi I ɑm so excited I found your weƅ site, I reаlly found you by acϲiԀent, while I was ƅrowѕing on Askjeeve foor something elsе,
  Anyways I am here nnow ɑand would just like to
  say thanks for a remaгkable post annd a all rokund enjoyable bl᧐g (I also ⅼove the theme/design),
  I don’t hawvе timje tօ browse it all at the minute bսt I have savced it and aⅼso added in your RSS feeds, so when I have time I wiill
  be back to read a lot more, Please do keep
  up the awesome job.

  Feel free to visit my blog :: direct payday loans

 3. störung lovoo ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۰ در ۶:۳۶ بعد از ظهر - پاسخ دادن

  lovoo like löschen lovoo lesebestätigung http://lovooeinloggen.com/

 4. create your own dating site free ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۰ در ۶:۱۰ بعد از ظهر - پاسخ دادن

  free dating no credit card
  mega file search engine free dating emmie http://freedatingfreetst.com/

 5. freeadultdatingusus.com ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۰ در ۶:۳۵ بعد از ظهر - پاسخ دادن

  adult married dating free
  free adult single dating http://freeadultdatingusus.com/

 6. best free dating sites ۲۶ خرداد ۱۴۰۰ در ۷:۳۶ بعد از ظهر - پاسخ دادن

  Great internet website! It looks really expert! Sustain the great
  job! https://datingsitesfirst.com/

 7. Online dating ۲۷ خرداد ۱۴۰۰ در ۶:۴۱ بعد از ظهر - پاسخ دادن

  Many thanks! It is an incredible web site. https://datingonlinecome.com/

 8. katy perry dating ۱ تیر ۱۴۰۰ در ۱:۰۱ قبل از ظهر - پاسخ دادن

  Lovely Web site, Keep up the useful job. Thank you so much. https://onlinedatinglook.com/

 9. keto diet plan for men ۴ تیر ۱۴۰۰ در ۹:۱۶ قبل از ظهر - پاسخ دادن

  Thanks a lot! It is definitely an remarkable website! http://ketodietione.com/

 10. buy plaquenil 0.5 ۴ مرداد ۱۴۰۰ در ۱۱:۵۷ بعد از ظهر - پاسخ دادن

  hydroxychloroquine sulfate nz

  plaquenil 200mg

 11. keto diet effect on kidneys ۱۴ مرداد ۱۴۰۰ در ۲:۰۹ بعد از ظهر - پاسخ دادن

  how many carbs can i have on keto diet

 12. gay small cock dating ۱۸ مرداد ۱۴۰۰ در ۲:۴۲ بعد از ظهر - پاسخ دادن

  gay dating sites california https://gaychatgay.com/

 13. las vegas gay dating ۱۸ مرداد ۱۴۰۰ در ۵:۳۶ بعد از ظهر - پاسخ دادن

  top gay dating site in usa https://gaychatus.com/

 14. gay dating guy 20 years younger ۱۹ مرداد ۱۴۰۰ در ۱:۵۸ قبل از ظهر - پاسخ دادن

  gay dating phobe chat https://gaydatingzz.com/

 15. zithromax 500mg ۲۱ مرداد ۱۴۰۰ در ۸:۲۸ بعد از ظهر - پاسخ دادن

  zithromax 500mg

  zithromax cost uk

 16. cialis canada pharmacy no prescription required ۴ شهریور ۱۴۰۰ در ۱:۲۳ قبل از ظهر - پاسخ دادن

  trial pack cialis viagra levitro

  cialis generic no prescription

 17. online dating gay extortion ۱۱ شهریور ۱۴۰۰ در ۱:۳۰ قبل از ظهر - پاسخ دادن

  cape town gay dating https://freegaychatnew.com/

 18. best canadian mail order pharmacies ۱۵ شهریور ۱۴۰۰ در ۱۰:۴۳ بعد از ظهر - پاسخ دادن

  cheap ed pills from canada

  pills from canada

 19. most trusted canadian online pharmacies ۱۶ شهریور ۱۴۰۰ در ۴:۲۷ قبل از ظهر - پاسخ دادن

  legitimate canadian pharmaceuticals online

  pills from canada

 20. best canadian mail order pharmacies ۱۶ شهریور ۱۴۰۰ در ۱۲:۱۹ بعد از ظهر - پاسخ دادن

  best online pharmacies in canada

  cheap ed pills from canada

 21. gay girl dating website ۱۷ شهریور ۱۴۰۰ در ۵:۰۲ بعد از ظهر - پاسخ دادن

  gay dating sites germany https://datinggayservices.com/

 22. gay mexican dating site ۱۸ شهریور ۱۴۰۰ در ۵:۲۶ بعد از ظهر - پاسخ دادن

  dating site gay australia https://gayedating.com/

 23. gay dating simulator free ۱۹ شهریور ۱۴۰۰ در ۸:۴۴ بعد از ظهر - پاسخ دادن

  growlr gay dating site https://gaydatingcanada.com/

 24. atlanta gay dating ۲۰ شهریور ۱۴۰۰ در ۵:۰۲ قبل از ظهر - پاسخ دادن

  fat fetish gay dating https://dating-gaym.com/

 25. gay facebook dating ۲۰ شهریور ۱۴۰۰ در ۳:۲۰ بعد از ظهر - پاسخ دادن

  best gay dating websites usa https://gayonlinedating.net/

 26. gay dating california ۲۰ شهریور ۱۴۰۰ در ۹:۲۳ بعد از ظهر - پاسخ دادن

  mont belvieu tx gay dating https://gaydatinglosangeles.com/

 27. https://bit.ly/3Al4wzb ۲۹ شهریور ۱۴۰۰ در ۴:۳۷ بعد از ظهر - پاسخ دادن
 28. natural drugs for ed ۳۱ شهریور ۱۴۰۰ در ۱۲:۵۷ قبل از ظهر - پاسخ دادن

  erection pills

  best online drugstore

 29. brand name plaquenil cost ۱ مهر ۱۴۰۰ در ۱:۱۰ بعد از ظهر - پاسخ دادن

  hydroxychloroquine 700mg

  plaquenil tab 200mg cost

 30. Психолог Афзал ۱ مهر ۱۴۰۰ در ۲:۳۶ بعد از ظهر - پاسخ دادن
 31. новые танцы на тнт ۲ новые танцы
  на тнт лучшее новые танцы ۳ смотреть танцы на тнт новый выпуск

 32. Онлайн консультация ۵ مهر ۱۴۰۰ در ۱۰:۵۵ بعد از ظهر - پاسخ دادن

  Психотерапия онлайн! Онлайн консультация Профессиональные психологи.
  Консультация и лечение психотерапевта (психолога) Индивидуальный подход к консультированию!
  Психотерапия онлайн! Услуги консультации психолога.
  Психолог,Психолог онлайн.

 33. writing essay online ۶ مهر ۱۴۰۰ در ۱۰:۴۶ بعد از ظهر - پاسخ دادن

  writing a personal essay https://essayghostwriter.com/

 34. topwritemyessay.com ۷ مهر ۱۴۰۰ در ۲:۴۹ قبل از ظهر - پاسخ دادن

  writing an essay intro https://essaywritercentral.com/

 35. Пацанки 6 сезон 3 серия ۱۰ مهر ۱۴۰۰ در ۲:۴۰ بعد از ظهر - پاسخ دادن

  Смотреть фильмы онлайн в хорошем качестве
  ۱۰۸۰p Пацанки ۶ сезон ۳ серия лучшие фильмы ۲۰۲۱ года выпуска

 36. фильмы онлайн лучшие дюна ۱۱ مهر ۱۴۰۰ در ۵:۵۸ قبل از ظهر - پاسخ دادن

  Поиск фильмов, новости кино фильмы онлайн лучшие дюна
  самые ожидаемые зарубежные фильмы ۲۰۲۱ года

 37. Смотреть фильмы онлайн бесплатно Игра в кальмара ۳ серия смотреть онлайн топ-۱۰: отличные фильмы ۲۰۲۱ года

 38. Смотреть фильмы онлайн в хорошем качестве Игра в кальмара ۲ сезон ۱ серия смотреть онлайн топ-۱۰:
  отличные фильмы ۲۰۲۱ года

 39. Смотреть фильмы онлайн бесплатно
  Игра в кальмара ۱ серия смотреть онлайн
  самые ожидаемые зарубежные фильмы ۲۰۲۱ года

 40. viagra buy reviews ۱۷ مهر ۱۴۰۰ در ۹:۲۶ بعد از ظهر - پاسخ دادن

  buy viagra onoine

  viagra samsclub

 41. write a good essay ۲۰ مهر ۱۴۰۰ در ۵:۳۰ قبل از ظهر - پاسخ دادن

  wri­te essays for money https://essaypoints.com/

 42. write an argument essay ۲۰ مهر ۱۴۰۰ در ۴:۱۱ بعد از ظهر - پاسخ دادن

  what to write about in a college essay https://essaytag.com/

 43. writing a personal essay ۲۲ مهر ۱۴۰۰ در ۱:۰۱ بعد از ظهر - پاسخ دادن

  help me write my essay https://online2casino.com/

 44. essay writing services australia ۲۲ مهر ۱۴۰۰ در ۱۰:۲۲ بعد از ظهر - پاسخ دادن

  writing analytical essays https://onlinecasinos4me.com/

 45. top casino site ۵ آبان ۱۴۰۰ در ۱۲:۰۸ قبل از ظهر - پاسخ دادن

  top online casinos usa https://onlinecasinoad.com/

 46. real money casinos ۵ آبان ۱۴۰۰ در ۹:۵۱ قبل از ظهر - پاسخ دادن

  no deposit bonuses https://casinosonlinex.com/

 47. online casino with free signup bonus real money usa no deposit ۵ آبان ۱۴۰۰ در ۷:۵۶ بعد از ظهر - پاسخ دادن

  online blackjack for real money https://casinoonlinet.com/

 48. online spins ۵ آبان ۱۴۰۰ در ۱۱:۰۵ بعد از ظهر - پاسخ دادن

  best real money online casino https://casinoonlinek.com/

ثبت ديدگاه