درباره(نژادپرستی)

۱۳۹۹-۵-۲۹ ۱۸:۱۶:۴۰ +۰۰:۰۰۲۷ مرداد ۱۳۹۹|آدم و حوا(زن و مرد), خانواده|82 Comments
محرم و نامجحرم
(نژادپرستی

از کتاب فلسفه آدم و حوا

۲٠ – مردی که بتواند دلش را از عشق ھمسر و فرزند پاک کند و خانه خدا سازد تازه می تواند آنها را برای خودشان دوست بدارد که نژاد پرستی و خودپرستی نباشد و بلکه محبت راستین ھمین است و لذا خداوند می فرماید که : اگر کسی دیگری را دوست بدارد و راست بگوید خداوند را بسیار شدیدتر دوست می دارد . ودر غیر این صورت او عاشق نفس خودش می باشد و ھمسر و فرزندش فقط ابزارھای خودپرستی او ھستند.

از کتاب فلسفه آدم و حوا اثر استاد علی اکبر خانجانی

کتابها ی مربوط : کتاب فلسفه آدم و حوا کتاب آخرالزمان خانوادهکتاب فریاد زن

ثبت ديدگاه