محرم و نامحرم

۱۳۹۹-۵-۶ ۲۰:۵۱:۲۵ +۰۰:۰۰۶ مرداد ۱۳۹۹|آدم و حوا(زن و مرد), خانواده, خودشناسی جنسی|84 Comments
محرم و نامجحرم
محرم و نامحرم


نامه شانزدھم: محرم و نامحرم

٣٢٨ -ھر که شهوت انگیزد نامحرم است و نامحرمی نسبت به او . چرا که غیرخودی است چون تو را از خود بی خود و بی قرار می کند . حتی اگر او ھمسر رسمی تو باشد . گرچه رابطه جنسی با او شرعاً گناه نیست ولی موجب بدگمانی و سوء ظن و نفرت و کینه می شود و گوئی که تجاوزی صورت گرفته است که براستی چنین ھم ھست . و اینست که ھمسران شهوت انگیز ، نفرت انگیز نیز ھستند .

٣٢٩ -آنکه در حریم دل نیست نامحرم است . و کسی در حریم دل و محرم است که در رابطه ای صادقانه و قلبی و صمیمانه باشد و دل داده باشد . و کسی که دل داد خودی می شود و دیگر شهوت انگیز نیست زیرا بیگانه نیست . و رابطه جنسی یک رابطه قلبی و روحانی است و نه صرفاً جسمانی و زنائی .

٣٣٠ -بسی زن و شوھرانی که نامحرم ھستند . بسی والدین و فرزندانی که نامحرم ھستند .

٣٣١ -ھر کجا که دلی در میان نباشد یعنی صدق و صفا و وفائی نباشد و ھمدلی و ھم سرنوشتی نباشد محرمیت ھم نیست .

٣٣٢ -زن و شوھری که ھمدل و ھم سرنوشت نیستند یعنی محرم نیستند در ھر رابطه ای نسبت به ھمدیگر بدبین تر و متنفرتر می شوند و احساس تجاوز و فریب دارند و این عین حقیقت است . پس ملاک محرمیت صداقت است نه صیغه عقد. صیغه عقد می تواند بستر صداقت و محرمیت بیشتر شود و یا به عکس .

از کتاب نامه های عرفانی اثر استاد علی اکبر خانجانی

کتابها ی مربوط : کتاب فلسفه آدم و حوا کتاب آخرالزمان خانواده

ثبت ديدگاه