مزد سخن چین

مزد سخن چین . مقاله 6 (خودشناسی اخلاقی) استاد علی اکبر خانجانی

?مزد سخن چین (⁩خودشناسی اخلاقی)
⁦▪️⁩مقاله شماره 6

روزی مریدی به نزد شیخ رفت و گفت : یا شیخ دیروز فلانی را دیدم که از شما بسیار

بدگوئی می کرد وشما را مردی شیّاد ورذل نامید . شیخ مکثی نمود وآھی کشید سپس گفت :

خدا رحمتش کند که اینقدرباشرف بود که این فحاشی ھا را پیش من نگفت .


⚪️اقتباس از « کشکول » شیخ بھائی

✓ برگرفته از کتاب دائرةالمعارف عرفانی _ جلد اول _ فصل دوم _ فلسفه تعلیم و تربیت
« اثر استاد علی اکبر خانجانی »

ثبت ديدگاه