مصاحبه ای با بزرگان تاریخ ۲

مصاحبه ای با بزرگان تاریخ ۲(خودشناسی ارتباطی) مقاله ۵ استاد علی اکبر خانجانی

مصاحبه اي بابزرگان تاریخ ۲ (⁩ خودشناسی ارتباطی) مقاله شماره ۵

 

روزی از آلبرت اینشتن پرسیدم : اگر فضا ، منحنی است پس تکلیف خط راست چه می شود ؟
گفت : مثل تکلیف کل علوم بشری که توھمی بیش نیست .

روزی از ابن سینا پرسیدم : تو که آن ھمه امراض لاعلاج راشفا نمودی پس چرا قولنج مادام العمر خودت راشفا ندادی وجوانمرگ شدی ؟
گفت : من بین بوعلی بودن وتندرست بودن ، اولی را برگزیدم .

ازتولستوی پرسیدم : توکه جهان ادبیات داستانی راجهان حماقت بزرگ نامیدی پس چرا تا آخر داستاننوشتی ؟
گفت : آدمی را از حماقت خویش رھائی نیست.

از فروید پرسیدم : آن سرطان عجیب چه بود که سی بارجراحی کردی وآنھمه عذاب کشیدی که نهایتاً بامخدر خودکشی کردی ؟
گفت : عذاب تلاش من برای علمی کردن و آکادمیک نمودن مقام پیامبری بود تا ھر کسی بتواند پیغمبر شودومعجزه کند و مردم را شفا دھد .

از حضرت مسیح پرسیدم : چرا دین تو زنانه است ؟
گفت : زیرا وصی من مریم مجدلیه بود!

از صادق ھدایت پرسیدم : چرا خودت را کشتی ؟
گفت : ھر چه نوشتم کسی حاضر نشد مراشهید کند خودم اینکار راکردم .

از دکتر شریعتی پرسیدم : چه چیزی تو را کشت ؟
گفت : تهمت ناحق کسی که از ھمه بیشتر دوستش داشتم .

✓ برگرفته از کتاب دائرةالمعارف عرفانی _ جلد اول _ فصل سوم _ فلسفه ارتباطات
« اثر استاد علی اکبر خانجانی »

ثبت ديدگاه