مصاحبه ای با یک روسپی

۱۳۹۹-۲-۲۰ ۱۶:۰۷:۳۰ +۰۰:۰۰۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۹|خودشناسی ارتباطی, مقالات صوتی و تصویری|بدون ديدگاه
مصاحبه اي با يک روسپي (خودشناسی ارتباطی) مقاله ۱۲ استاد علی اکبر خانجانی

? مصاحبه اي با یک روسپی ⁦▫️⁩ خودشناسی ارتباطی⁦▪️⁩ مقاله شماره ۱۲

س : آیا شما براستی فاحشه و روسپی ھستید و خودتان را به این اسم می شناسید؟

ج : خیر! ما خودمان را علنی کرده ایم که ما بقی روسپی ھا بتوانند در عزت و حرمت کامل بعنوان زنان با عصمت و پاک به زندگی خود ادامه دھند . ما پیش مرگ جامعه ھستیم . ما زباله دان فساد زناشوئی شده ایم. ما دستمال کاغذی ھستیم .


س: چه شد که به این سرنوشت مبتلا شدید ؟

ج : راستش به ھمسرم خیلی ناز و عشوه و منّت فروختم و خیلی نرخم را بالا بردم و تمکین نکردم تا بتدریج از من متنفر شد و من ھم به مردان دیگر میل پیدا کردم و چشم که باز کردم خودم را اینکاره یافتم زیرا ھمه مشتریانم منّت مرا می کشند و نرخم را بخوبی می پردازند و از من ممنون ھستند .


س : آیا از خدا چه می خواھی؟
ج : می خواھم که یک بار دیگر این امکان را بمن بدھد که مردی پیدا شود که مرا یک سوراخ نبیند . اولی را که باختم امیدوارم بعدی را نبازم .
✓ برگرفته از کتاب دائرةالمعارف عرفانی _ جلد اول _ فصل سوم _ فلسفه ارتباطات
« اثر استاد علی اکبر خانجانی »

مقالاتی دیگر از خودشناسی ارتباطی: تلوزیون یا گوساله سامریمکتب هو

ثبت ديدگاه