مصاحبه ای با یک زن در حال طلاق

مجموعه مقالات عرفانی
طلاق
کتاب صوتی دائرةالمعارف عرفانی جلد اول اثر استاد علی اکبر خانجانی فلسفه آدم و حوا خودشناسی جنسی

مصاحبه اي با یک زن در حال طلاق (خودشناسی جنسی)مقاله شماره«۲۶»

⁦ س : چرا طلاق میخواھید؟ آیا علّت اقتصادی دارد؟ آیا شوھرت بد دھن است و یا دست به زن دارد؟ و یاھرزه است؟ و یا ناتوانی جنسی دارد؟ و یا از تو توقعات ناحق دارد ؟ آیا مرد احمقی است ؟ آیابه تو بدبین است ؟
⁦ ج : نه ھیچ کدام از اینها نیست . نمی توانم بگویم .مسئله اینست که مرا درک نمی کند و نمی تواند زنانیّت مرا ارضا کند . احساس قحطی و کمبودی بزرگ در دلم دارم و در عین حال ھیچ کدام از رفتارش بد نیست و بسیار مهربان است و شاید مهربانی اش بسیار افراط آمیز و در قبال آن احساس پوچی و نابودی می کنم .


⁦ س : آیا به اندازه کافی منّت و ناز تو را نمی کشد؟ آیا آنگونه که می خواھی تو را نمی پرستد؟ آیا به غیراز تو علایق دیگری ھم دارد؟ آیا دوستان دیگری ھم دارد؟
⁦ ج : آدم خیلی خوبی است ولی خیلی جدی است . خشک است …. نمی دانم . شاید ھم اینطور باشد . من خودم ھمیشه می خواستم که شوھرم جدی باشد.


⁦ س : این قحطی و عدم تفاھم را بیشتر در چه مواقع و جاھایی احساس میکنی؟
⁦ج : در رختخواب.


⁦ س : آیا رضایت جنسی نداری و موجب رنج است؟
⁦ ج : ھرگز . او بسیار رعایت مرا می کند و رضایت مرا بر رضایت خودش ترجیح میدھد و بدون میل من نزدیکی نمی کند و با عزت و حرمت کامل ھم این کار را می کند .


⁦ س : پس واقعاً چه رازی در میان است؟ آیا فکر نمی کنید که از فرط حرمت و عزت و آسایش و محبّت شوھرتان به تنگ آمده اید؟ به نظر شما آیا او افراط میکند و یا شما تفریط می کنید و حتی محبّت او را ادانمی کنید و لذا کم آورده اید؟
ج : شاید ھر دو باشد .افراط او در محبّت و تفریط من در عدم محبّت. فکر می کنم او از فرط محبّت مرادچار احساس حقارت و نابودی کرده و دیگر نمی توانم ھیچ احساس برتری و ایثاری نسبت به او داشته باشم . من ھیچ چیزی ندارم که به او بدھم . او از من کاملاً بی نیاز است رجوع جنسی او نیز اساساً به خاطر من است . من در مقابل او ھیچ و نابودم . اینست علّت تقاضای طلاق من . من مردی می خواھم که مثل من باشد و در ھمه امور برابر باشیم و من چیزی برای عرضه به او داشته باشم . من می خواھم شوھرم لااقل از لحاظ محبّت از من کمتر باشد . راستش طلاق می خواھم تا مبادا او را به ناگاه به قتل برسانم.


✓ برگرفته از کتاب دائرةالمعارف عرفانی _ جلد اول _ فصل اول _ فلسفۀ آدم و حوا« اثر استاد علی اکبر خانجانی »

ثبت ديدگاه