مفاسد اخلاقی بعد از ازدواج

مفاسد اخلاقی بعد از ازدواج . مقاله ۳۵ ( خودشناسی جنسی )

مفاسد اخلاقی بعد از ازدواج


اکثر جوانان تا قبل از ازدواج براستی عفّت و شرافت و صداقت خود را حفظ می کنند ولی پس از ازدواجبناگاه به انواع ھرزگی و مفاسد اخلاقی دچار می شوند .

براستی این چه رازی است . چرا ازدواج ھای مدرن بجای پیشگیری از مفاسد اخلاقی خود موجب فساد و تبھکاری می شوند ؟ این نیز یکی از پدیده ھای واژگون آخرالزمان است .

مشاھده ھمین پدیده اجتماعی خود از علل گریز بسیاری از ازدواج کردن شده است . بخش عمده ای اززمینه ھای اعتیاد نیز ازدواج ھای مدرن می باشد .

برخی از علل چنین پدیده ای را تیتر وار بر می شمریم :
⁦⏺⁩ زندگی مشترک را وسیله ای برای اھداف فردی قرار دادن .
⁦⏺⁩ ازدواج بعنوان یک جبر و نه نیاز آگاھانه و اختیاری .
⁦⏺⁩ تلاش برای برابر سازی تصنّعی حقوق زناشوئی .
⁦⏺⁩ فقدان ولایت مردانه به سبب بی ایمانی و لذا مسئولیت ناپذیری .
⁦⏺⁩ تکبر زنانه در انکار پذیرش ولایت شوھر در امور دنیوی .
⁦⏺⁩ عدم رعایت حقوق اخلاقی و موازین شرعی و عفّت متقابل .
⁦⏺⁩ افراط در ناز زن و ناز کشی مرد.
⁦⏺⁩ دعوی بیھوده و ناحق عشق مرد به زن و تلاش برای اثبات آن.
⁦⏺⁩ حضور رسانه ھای شھوانی در محیط خانواده .
⁦⏺⁩ نگاه اقتصادی مرد به زن .  ⏺ ⁩بی غیرتی مرد نسبت به زن تحت عنوان عشق و آزادی و برابری  عدم معرفت درباره حق ازدواج.


درباره ھر یک از موارد فوق تاکنون مقالاتی ارائه شده است .

برگرفته از کتاب دائرةالمعارف عرفانی_ جلد اول _ فصل اول _ فلسفه آدم و حوا_
«اثر استاد علی اکبر خانجانی»

ثبت ديدگاه