ممکن نیست که…

۱۳۹۹-۴-۱۰ ۲۱:۰۹:۵۴ +۰۰:۰۰۱۰ تیر ۱۳۹۹|خودشناسی جاوید, مقالات صوتی و تصویری|12 Comments
ممکن نیست که (خودشناسی جاوید) مقاله ۸- استاد علی اکبر خانجانی

ممکن نیست که …(خودشناسی جاوید) مقاله ۸

*ممکن نیست که مؤمن پخمه و کودن باشد .

*ممکن نیست که گرسنگی موجب فساد اخلاقی شود .

*ممکن نیست که احساس مالکیّت موجب دزدی نشود .

*ممکن نیست که دروغگو ، دزد و هیز هم نباشد .

*ممکن نیست که هیچ دروغی بی مصلحت باشد.

*ممکن نیست که همنشین تبهکاران ، دوست مؤمنان باشد.

*ممکن نیست که انسان فحاشی مؤمن باشد .

*ممکن نیست که دعایی اجابت نگردد.

*ممکن نیست که اعتمادی موجب خسران شود .
*ممکن نیست که مال حرام به صاحبش لذت بخشد.
*ممکن نیست که که عشقی موجب نفرت نشود.

*ممکن نیست که بازیگری ،مؤمن باشد.

*ممکن نیست که ثروتمندی آرامش داشته باشد.

*ممکن نیست که نژادپرست ، کافر نباشد .

*ممکن نیست که چاپلوسی ، دوست باشد.

*ممکن نیست که بی غیرت با وفا باشد.

*ممکن نیست که پول پرست ، عاقل باشد.

*ممکن نیست که خبر چین ، راستگو باشد.

*ممکن نیست که هیچ «بلی » بی بلا باشد.

*ممکن نیست که عیش بی مرض باشد.

*ممکن نیست که خیری دارای شّر نباشد.

*ممکن نیست که امری ناممکن باشد.
از کتاب دائرةالمعارف عرفانی جلد سوم -حکمت جاوید (جملات قصار)- اثر استاد علی اکبر خانجانی

کتابهای مرتبط : کتاب حکمت حکومت کتاب حق الیقینکتاب انوار حکمت نبوی کتاب هزار لب لباب

ثبت ديدگاه