منشاء بشری شریعت ها

منشاء بشری شریعت ها (خودشناسی شرعی) مقاله ۱۲ استاد علی اکبر خانجانی

منشأ بشری شریعت ها (خودشناسی شرعی) مقاله ۱۲

می دانیم که شریعت انبیای الهی در طول تاریخ بشر تکامل یافته است و هر پیامبر صاحب شریعت و کتابی برخی از احکام شریعت قبل را فسخ نموده و احکام جدیدی افزوده است .

این بدان معناست که شریعت و احکام الهی تماماً ریشه در تکامل نفس بشری در تاریخ داشته است .

در مذاهب کهن بسیاری از احکام وجود داشته که در مذاهب بعدی گناه و جرم محسوب شده است مثل ازدواج با محارم و یا مراسم قربانی و یا تعدّّد زوجات و حقوق زن و غیره .


انبیای الهی که خود مهد وحی احکام بوده اند بستر تکاملی این احکام نیز هستند و وجود ، همانا موتور محرکه تکامل فرهنگ و وجدان جوامع بوده است .

در واقع شریعت هر پیامبری همان احکام وجودی تکامل همان پیامبر است که بکلّ جامعه ای القاء شده و آن جامعه را بسوی کمال رانده است .

مثلاً ازدواج با زن پسر خوانده در شریعت محمدی ، حلال شده که قبلاً نبود .

و با توجّه به ماجرای این واقعه کاملاً ادعای مورد بحث را درک می کنیم .

البته درک این اسرار تماماً در وادی معرفت نفس انبیای الهی ممکن است و لاغیر که هر انسانی نیز در همین وادی می تواند به راز تغییر برخی احکام آگاه شود و حقانیت آنرا تصدیق نماید .

بنابراین برای معرفت یافتن دربارۀ احکام الهی هیچ راهی بهتر از شناخت وجودی پیامبران خدا نیست و این راه هم نه بواسطۀ تاریخ که فقط از طریق معرفت نفس ممکن است همانطور که رسول اکرم می فرماید که : زین پس فقط رهروان معرفت نفس به حقایق دینی من نائل می آیند و آنرا تصدیق می کنند .

کتاب دائرةالمعارف عرفانی جلد دوم – خودشناسی شرعی- فلسفه شریعت

موضوعات مرتبط : دائرةالمعارف عرفانی جلد اول

ثبت ديدگاه