نشئگی پلی برای برقراری ارتباط

۱۳۹۸-۱۱-۱ ۱۹:۵۳:۲۹ +۰۰:۰۰۱ بهمن ۱۳۹۸|خودشناسی طبی, مقالات صوتی و تصویری|69 Comments
نشئگي پلي براي برقراري ارتباط (خودشناسی طبی) مقاله ۲ استاد علی اکبر خانجانی

? نشئگی «پلی براي برقراري ارتباط » (⁩خودشناسی طبی)
⁦▪️⁩ مقاله شماره ۲

ھمه می دانیم که گرایش به مستی و نشئگی به ھر روشی پلی برای برقراری یک رابطۀ بی

ریا و صمیمی است و معمولاً از این روش برای برقراری رابطه با سخت ترین انسان‌ھا

استفاده می شود .

این تلاش بسرعت پاسخ میدھد و بسرعت منجر به بن بست شدیدتری می گردد و آنگاه از

این تلاش فقط اعتیاد به مواد است که باقی می ماند که موجب نابودی سائر ارتباطات سالم

می شود و ما را بسوی ریا سوق می دھد اینجاست که به جادوی شیطانی این عمل آگاه می شویم .

بی محبتی و فقدان رابطه ای صادقانه موجب رویکرد به تخدیر شده و ھمان موجب نابودی

رابطۀ نیم بند گذشته می گردد .

معلوم می شود که اعتیاد ما به مواد ، معلول اعتیاد ما به روابط ریایی است که سیمائی

صادقانه و خاشعانه دارد .

در واقع اعتیاد ، ما را به ریایی ترین روابط می کشاند و ھمنشین کسانی میکند که صورتی

فرشته خو و سیرتی پلید دارند .

فقدان عاطفه و محبت مستلزم جھادی نفسانی بر اساس تقوا و گذشت و غلبه بر کبر و غرور

می باشد .

کبر و غرور ما را در روابط با نزدیکان به بن بست می کشاند و آنگاه به یاری تخدیر بطور

مصنوعی و موقتی آنھم به ھنگام نیاز می توانیم بر تکبر خود فائق آییم و برای لحظاتی

صادق باشیم تا نیاز خود را برآورده کنیم و بدینگونه خود را مدیون انسان ھای رذل سازیم و

از آنان تمام وجود خود را مملو کینه نماییم .

اگر بر کبر و غرور در روابط خانوادگی فائق آییم و تقوا پیشه کنیم و انجام وظایف را به

حساب ایثارنگذاریم و توقعات ناحق نیابیم اسیر آدم ھای نابکار نمی شویم تا خود را به پای

آنان خوار و ذلیل سازیم .

لذا بازگشت صادقانه و متواضعانه به روابط از دست رفته خانوادگی تنھا راه نجات از اعتیاد

است زیرا آنچه که از خود اعتیاد عذاب آورتر است دریوزگی ناکسان است که اعتیاد ،

عذاب این دریوزگی می باشد اعتیاد به روابط و عواطف دروغین علت العلل اعتیاد به مواد

است اگر محبت ھای دروغین را کنار بگذاریم مواد نیز ما را ترک خواھند گفت .

✓ برگرفته از کتاب دائرةالمعارف عرفانی _ جلد اول _ فصل چهارم _ فلسفه بهداشت و درمان « اثر استاد علی اکبر خانجانی »

ثبت ديدگاه