نهضت زنان و مردان واقعی

۱۳۹۹-۲-۱۴ ۱۸:۰۵:۲۵ +۰۰:۰۰۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۹|خودشناسی جنسی, مقالات صوتی و تصویری|129 Comments
نهضت زنان و مردان واقعی . مقاله ۴۱(خودشناسی جنسی) استاد علی اکبر خانجانی

نهضت زنان و مردان واقعی (خودشناسی جنسی) مقاله ۴۱

امروزه درغرب نهضتی آغاز شده که موسوم به « زنان واقعی » است این زنان ھمان ھایي ھستند که در طی چند نسل تحت الشعاع ایدئولوژی برابری به تقلید از راه و روش مردان پرداختند و پنداشتند که بدینگونه ھمچون مرد به آزادی و قدرت می رسند ولی آنچه که در عمل رخ نمود بردگی و روسپی گری دوصد چندان و رایگان زن بود و زن مبدّل به ارزانترین کارگر و ابزار محض سکس مردان شد و بی خانمان گردید و استثمارش کامل شد و مادریت خود را نیز باخت .

این زنان به زنانیّت خود بازگشته اند و درسر آغاز توبه از برابری ھستند . حقیقت اینست که ھمه تلاش ھای مردوار زن مثل تحصیل علم و فن و ھنر و اشتغال بیرون از خانه و فعالیت ھای سیاسی و امثالھم جملگی به نیّت محبوبیت بیش از پیش در نزد مردان بوده است و این امر را ھر زنی تصدیق می کند .

زن ندانست آنچه که او را در دل مردش محبوب می کند عصمت و وفا و صمیمیت اوست نه قدرت نمائی و کسب پول و تقلید میمون وار از ارزش ھای مردانه .

زن ندانست که ارزش ھای مردانه زن ، دل مردان را بیزار می کند ھمانطور که زن واری مردان مدرن ھم موجب نفرت زنان است .

لذا به موازات نھضت « زنان واقعی » شاھد پیداش نھضت « مردان واقعی » ھستیم .

این بخود آئی تاریخی آنھم در غرب نشانه امیدی به نجات این تمدن از نابودی است .

امیدواریم که زنان و مردان غرب زدۀ ما لااقل این نھضت را ھم مورد توجه و تأمل قرار داده و عبرت بگیرند .
✓ برگرفته از کتاب دائرةالمعارف عرفانی _ جلد اول _ فصل اول _ فلسفه آدم و حوا
« اثر استاد علی اکبر خانجانی »

مقالات صوتی تصویری دائرةالمعارف ها را در کانال یوتیوب ببینید : استاد علی اکبر خانجانی

ثبت ديدگاه