پدیده شناسی انقلاب

۱۳۹۹-۱-۲۰ ۱۱:۳۵:۱۴ +۰۰:۰۰۲۰ فروردین ۱۳۹۹|حکومت و سیاست, گزیده ای از آثار|102 Comments
استاد علی اکبر خانجانی
استاد علی اکبر خانجانی

(پدیده شناسی انقلاب) از کتاب پدیده شناسی عرفانی

١٠ -بزرگترین مانع و حجاب انقلابات اسلامی در عصر ما و در ھزاره سوم میلادی التقاط و شرک و نفاق ایدئولوژیکی از یک سو و قشری گری و تاریخیگری و اخباریگری فقهی و شرعی از سوی دیگر است که تنها علاجش تبیین ایدئولوژی توحیدی و عرفانی کردن و جهانی کردن و امروزی نمودن شریعت و معارف دینی و قرآنی است که مجموعه آثار ما الفبای این ایدئولوژی را تبیین نموده و ساختار کلان آنرا نقش کرده است .

١١ -تبیین و تأویل و تعیّن آخرالزمانی قرآن و معارف اسلامی نیز اساس و استخوان بندی این ایدئولوژی مورد نظر است که آنهم در آثار ما محقق شده است .

١٢ -ھمه معضلات و بن بست ھا و بحران حاکم بر انقلاب اسلامی ایران نیز حاصل التقاط و نفاق از یک سو و قشری گری و اخباری گری فقهی از سوی دیگر است که نظام و انقلاب ما را به دو شقه متخاصم تقسیم کرده و به جان یکدیگر انداخته است که علاج این بحرانی که بسوی فروپاشی نظام می رود نیز جز در مجموعه آثار ما نیست .
از کتاب پدیده شناسی عرفانی اثر استاد علی اکبر خانجانی

کتابهای دیگری از استاد خانجانی با موضوع عرفان : عرفان تاریخفلسفه عرفان درمانی

ثبت ديدگاه