چرا کسی کتاب نمی خواند؟

چرا کسی کتاب نمیخواند؟ مقاله ۴ (خودشناسی اخلاقی) استاد علی اکبر خانجانی

چرا کسی کتاب نمی خواند؟ (خودشناسی اخلاقی) مقاله شماره ۴

حدود بیست و پنج سال پیش شمارگان متوسط چاپ ھر کتابی در کشور ما حدود سه ھزار جلد بود .

و اما اینک جمعیت حدود دو برابر شده و تعداد بیسوادان نیز لااقل به نصف کاھش یافته و

تعداد دانشگاھیان کشور حدود لااقل پنج برابر شده است و قیمت نفت لااقل دو برابر شده است .

با یک عمل ضرب اینک بایستی شمارگان متوسط کتاب در جامعه ما حدود صدو بیست

ھزار جلد شده باشد در حالیکه به حدود دوھزار جلد و گاه ھزار جلد تنزل یافته است .

یعنی کتاب خوانی بعنوان شاخصۀ فکر وفرھنگ و معنویت به نسبت امکانات موجود حدود پانصد درصد کاھش یافته است .

در حالیکه چنین واقعه ای در ھیچ کشوری در جهان گزارش نشده است . چرا :

۱ – شاید ھمۀ مردم ما به مقام کشف و شهود عرفانی رسیده اند و نیازی به فکر کردن ندارند و فکر کردن فقط برای بیسوادان است که آنها ھم نیازی به کتاب ندارند .

۲ – شاید کسی توان بلند شدن از پای تلویزیون و رایانه را ندارد .

۳ – شاید ظرفیت مغزھا کاملاً پر و اشباع شده است .

۴ – شاید ھم مغزھا به کلی از کار افتاده است .

۵ – شاید جامعه ما زودتر از ھمه به آخرالزمان و آخر جهان رسیده است.

۶ – شاید دیگر کتابی که ارزش خواندن داشته باشد نوشته نمی شود و نویسندگان ما به لحاظ مغزی عقیم شده اند .

۷ – شاید تهاجم فرھنگی کارش را کرده است و یا ھمه مغزھای فکور ما فرار کرده اند .

۸ – شاید کتاب خواندن و فکر کردن اصلاً به صرفه نیست و توجیه اقتصادی ندارد .

۹ – شاید رسانه ھای تصویری سریعتر آموزش می دھند و کتاب خوانی به لحاظ تاریخی در جامعه ما بسرآمده است .

۱۰‌ – شاید ھم فکر کردن باعث جنون می شود و نظام اجتماعی را پریشان می سازد .

۱۱ – شاید ھم دیگر کسی کتاب نمی خواند بلکه ھمه کتاب مینویسند ھمانطور که تعداد ناشران صدھا برابرشده است .

۱۲ – شاید ھم ھمۀ این شایدھا در آن و احد درست و یا بکلی نادرست باشد .


✓ برگرفته از کتاب دائرةالمعارف عرفانی _ جلد اول _ فصل دوم _ فلسفه تعلیم و تربیت
« اثر استاد علی اکبر خانجانی »

ثبت ديدگاه