چند مصاحبه عرفانی

چند مصاحبه عرفانی (خودشناسی تمثیلی) مقاله ۷ – استاد علی اکبر خانجانی

چند مصاحبۀ عرفانی (خودشناسی تمثیلی) مقاله ۸

* عارفی را پرسیدم : کجایی ؟گفت : در جایی که هیچکس نیست حتّی خودم.

*دیوانه ای را پرسیدم :چرا تو را به دارالمجانین آوردند ؟ گفت :زیرا اینجا مجانی است و من در بیرون از اینجا جایی نداشتم چون پولی نداشتم.

*از مریدی پرسیدم : چرا از پیرت اطاعت نمی کنی ؟ گفت : لزومی ندارد زیرا او از من اطاعت می کند و اطاعتش را به پای من می نویسد.

*از بچۀ ننه ای پولدار پرسیدم : چرا از مادرت نفرت داری ؟گفت : زیرا او هرگز اجازه نداد تا بزرگ شوم .

*از یک زن فمینیست (مرد وار)پرسیدم : چرا اینقدر از مردان متنفری ؟ گفت : زیرا هرگز نتوانستم مرد شوم.

از کتاب دائرةالمعارف عرفانی جلد سوم فصل حکایات عرفانی – خودشناسی تمثیلی اثر استاد علی اکبر خانجانی

کتابهای مرتبط : مصاحبه ای با آدمها

ثبت ديدگاه