چهار قل

۱۳۹۸-۸-۱۱ ۲۲:۴۱:۴۰ +۰۰:۰۰۱۱ آبان ۱۳۹۸|گزیده ای از آثار|372 Comments

«چهارقل»

۱۵۴٨ -سوره ناس نیز ذکر و استعانت دیگری برای توسل به حق خویشتن است زیرا یکی از قدرتهای از خود بیخود کننده همانا وسواس ناس است زیرا اجنه و شیاطین از طریق نفس مردم است که مؤمنان را وسوسه کرده و از خود بیگانه می سازند .

و لذا فرد سالک از وسواس ناس پناه می برد به خدای ناس در خویشتن : پناه می برم به خدای مردم از شر وسوسه ای که در قلوب مردم است ! 

 ۱۵۴٩ -سوره فلق نیز بیانگر خطر و وسوسه دیگری برای مؤمن است که موجب از خود بیگانگی او می شود و آن شری است که در مخلوقات خدا در کمین مؤمن است و البته این شر همواره در لباس خیر است که مؤمن را وسوسه می کند و در او ایجاد عقده می نماید و او را به بخل و حسد با اهل  دنیا کشیده و به حسد آنها  مبتلا می کند : پناه می برم به شکافنده پدیده ھا و شری که از آنھا رخ می نماید و در دلها عقده می تند و حسد و بخل و حرص را بر می انگیزد و انسان را در بیرون از خود مبتلا می سازد .

١۵۵٠ -سوره کافرون نیز یاری دیگری برای مؤمنان است از شر وسوسه تهمت و تکفیر کافران . زیرا کافران اهل ایمان را متهم به کفر می کنند و لذا باید گفت : ای کافران شما خدای خود را بپرستید و ما هم خدای خود را .

دین شما مال شما و دین ما هم مال ما . بدرود ! 

١۵۵١ -و اما سوره توحید که بیان تجسم اخلاص و انسان کامل است در توصیف ذات باریتعالی ! و در این باره قبلاً مفصلاً سخن رفته است .

 و این سوره از ارکان نماز است . 

١۵۵٢-این چهار ر سوره به ظاهر کوچک قرآن که معروف به چهار قل هستند چهار ذکر خاص مؤمنان در مسیر اخلاص و توحید و وحدت است که سالک را از همه آفت ها و شرکها با خبر نموده و مصون می دارند .

۱۵۵۵ -این چهار قل انسان مؤمن را از همه شرکها و ابتلائات بیرونی پاک می کند از مردم زدگی ، از حرص و حسد دنیا ، از تهمت کفر و از همه نیازهاو تعلقات نژادی و قیاسی در جهان و دعوت به بی تائی و خدای ذات خویش.

برگرفته از کتاب توحید عملی اثر استاد علی اکبر خانجانی

ثبت ديدگاه