چه چیزی بین را از بین برده است؟

۱۳۹۷-۹-۳ ۱۲:۱۳:۱۶ +۰۰:۰۰۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۴|گفتاری از استاد|287 Comments

چه چیزی بین را از بین برده است؟

بین یعنی رابطه، یعنی جامعه، یعنی جمهوریت و اسلامیتی که بر آن مستقر می‌شود.

آنچه که بین را افتتاح می‌کند و تنویر می‌نماید و توسعه می‌بخشد و به صلح و تفاهم می‌رساند بیان است، بیان آزاد و بی هول و هراس.

در بینی که بیانی روشن و صادقانه نباشد دروغ و ریا و دزدی و خیانت و زنا رشد می‌کند پس همه مفاسد موجود حاصل فقدان آزادی بیان است و آنچه که تفکر را زنده و خلاق می‌سازد نیز آزادی بیان است.

در جامعه‌ای که آزادی بیان نباشد مرگ مغزی رخ می‌دهد.

استاد علی اکبر خانجانی

ثبت ديدگاه