کسی که نیست

کسی که نیست (خودشناسی جاوید) مقاله ۱۵ -استاد علی اکبر خانجانی

کسی که نیست (خودشناسی جاوید) مقاله ۱۵

    کسی که انجام وظیفه نمی کند وظیفه شناسی دیگران را اهانتی به خویشتن می یابد .

    کسی که محبّت نمی ورزد محبّت دیگران را چاپلوسی می خواند .

    کسی که ستم می کند عدالت دیگران را بی عاطفگی می نامد .

    کسی که تقوا ندارد خویشتن داری دیگران را ریاکاری می خواند .

    کسی که دروغگوست صدق دیگران را بزدلی تعبیر می کند .

    کسی که شهامت ندارد شهامت دیگران را توطئه می داند .

    کسی که ایمان ندارد ایمان دیگران را جنون می پندارد .

    کسی که قدرت انتخاب ندارد اختیار دیگران را بی وفایی و خیانت می نامد .

    کسی که آرامش ندارد، آرامش دیگران را تنبلی و عقب ماندگی می داند .

    کسی که تواضع ندارد تواضع دیگران را بدبختی می نامد .

    کسی که نیست ، هستی را وهم می پندارد .

از کتاب دائرةالمعارف عرفانی جلد سوم -حکمت جاوید (جملات قصار)- اثر استاد علی اکبر خانجانی

کتابهای مرتبط : کتاب حکمت حکومت کتاب حق الیقینکتاب انوار حکمت نبوی کتاب هزار لب لباب

ثبت ديدگاه