گزارشی از آخرین وضعیت بشری

۱۳۹۷-۹-۳ ۱۱:۳۶:۴۷ +۰۰:۰۰۱۵ مهر ۱۳۹۷|سخنرانی ها|بدون ديدگاه

 

امروزه شاهدیم که در محور شعارها و اقدامات تکفیری مسئله حجاب و عفاف قرار دارد و این در حالیست که بوضوح می توان دریافت که اکثر این تکفیری ها دیوانگان جنسی هستند و به لحاظی این جنایت به مثابه انفجار شهوتی افسارگسیخته است که معضله “نکاح جهادی” واضحترین نشانه این ادعاست. و این بدان معناست که حتی ملایانی که رهبران این جریان هستند و شبانه روز مشغول ادای حقوق شرعی می باشند تنوانستند به حداقل تقوا و عفت باطنی نائل آیند و بلکه کل این شریعت بی مغزشان در نفوس آنها تبدیل به شهوت محض شده است. به زبان قرآنی مذهب حقیقی این جماعت را بایستی عورت پرستی خواند. پس این مذهب شیطانی عورت پرستی است که جنایت می کند و نه شریعت محمدی:

“آنانکه مادینه پرستی پیشه نمودند بنده شیطان شدند.” قرآن

پس حکومت تکفیری ها در جهان اسلام، حاکمیت شیطان و عورت پرستی است که لباس شرع بر تن کرده است تا شناخته نشود و این بزرگترین زنگ خطر برای ملایان همه مذاهب توحیدی بر روی زمین است. که سکوت مرگبار مراجع و علمای دینی در جهان اسلام در قبال جریانات تکفیری بس جای تأمل است زیرا هر کجا هم که فتوائی صادر شده فتوائی سیاسی بوده است و نه شرعی و فقهی. گوئی که کسی به لحاظ شرعی بر این جماعت تکفیری هیچ اشکالی وارد نمی بیند که البته ظاهراً هم چنین است و کسی نمی تواند بگوید که آنها خلاف شرع کرده اند و این واقعیت بغایت تلخ نشان دهنده مرگ شریعت بدون معرفت و حکمت است که بزرگترین بحران حاکم بر جهان اسلام است یعنی بحران عقل دینی و دین عرفانی.

از کتاب دیالکتیک دیالکتیک

استاد علی اکبر خانجانی

 

ثبت ديدگاه