یک آسیب شناسی هرمنوتیک

۱۳۹۹-۶-۲۱ ۱۲:۴۹:۴۶ +۰۰:۰۰۲۱ شهریور ۱۳۹۹|خودشناسی کلامی, مقالات صوتی و تصویری|122 Comments
یک آسیب شناسی هرمنوتیک (خودشناسی کلامی) مقاله ۱۳ – استاد علی اکبر خانجانی

یک آسیب شناسی هرمنوتیک خودشناسی کلامی – مقاله ۱۳

هرمنوتیک علم تفسیر و تأویل واژه های کلیدی فرهنگ است . سقراط حکیم معتقد بود که علت العلل همه جهل ها و جنونها و جنایت های بشری فقدان تعریف و فهم حقیقی الفاظ و واژه هایی است که بر زبان می آید . خود او نیز تمام عمرش مشغول همین امر بود و معرفت نفس که فلسفه ویژه سقراط است برخاسته از تلاشی درجهت تعریف واژه هاست . سقراط یکی از پیامبران معرفت نفس و علم هرمنوتیک محسوب می شود. علم هرمنوتیک یکی از محصولات عرفان عملی و حکمت توحیدی بوده است. ولی امروزه  پس از حدود ۲۵ قرن به نظر می رسد که  این علم در نزد بشر کمترین رشد و رونقی نداشته و بلکه اصولاً فراموش شده است . شاید یک دلیلش این بوده که نهضت معرفت نفس و علم واژه ها پیروان بسیار اندکی داشته و در خود غرب نیز بعد از سقراط تقریباً کسی همطراز او در این وادی پدید نیامد . و شاگردان مکتب او نیز بسیار اندک بوده اند . در مغرب زمین عصر جدید یکبار دگر این مکتب منقرض شده دوباره احیاء شد و کسانی چون نیچه و هایدگر در رأس این احیاگری قرار دارند ولی خود غربیان به این دو رغبتی ننموده و بلکه آنان را به اتهاماتی ناروا محکوم ساختند مثل جنون و فاشیزم . امروزه مشکلی که سقراط در عصر خود کشف نموده بود دو صد چندان شدیدتر بر کل جهان حاکم است و آن فقدان حداقل تعریفی محسوس از ابتدایی ترین مفاهیم و واژه های عرصه فرهنگ و تمدن و اخلاق است مثل صدق، نیکی، علم ، پیشرفت، ایمان ، فضیلت ، عشق ، آزادی  و غیره . به لحاظی بایستی همه جدالها و جنگهای بین افراد و ملل و مذاهب بر روی زمین را حاصل این فقدان عظیم دانست این همان فقدان معناست و به زبانی فقدان علم هرمنوتیک یا تفسیر واژه ها .  این فقدان در کشور ما نیز بدلیل دعوی معنوی بیشتر خودنمایی می کند

کتاب دائرةالمعارف عرفانی جلد سوم – فلسفه هرمنوتیک- خودشناسی کلامی اثر استاد علی اکبر خانجانی

موضوعات مرتبط : کتاب سرّ واژه

ثبت ديدگاه