شیعه شناسی (پیدایش خرافات و احادیث جعلی)

۱۳۹۹-۶-۵ ۰۶:۲۴:۲۲ +۰۰:۰۰۵ شهریور ۱۳۹۹|شیعه شناسی, گزیده ای از آثار|

شیعه شناسی درباره(پیدایش خرافات واحادیث جعلی) ص ۲۶ و ۲۷از کتاب شیعه شناسی اثر استاد علی اکبر خانجانی ٢۵ -واما درجهان اسلام و مخصوصاً تشیع [...]